R+D+i

Tecnologia per categoritzar l'AOVE

26/07/2019

Les companyies oleícoles Dcoop, Sovena i Deoleo faran servir en la propera campanya noves tecnologies per facilitar la categorització dels olis d'oliva verge, que es complementaran amb l'ús tradicional dels panells de degustadors. L'Organització Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol ha informat avui en un comunicat que aquest projecte, que acumula sis anys de feina, entra en la fase d'assaig encondicions reals.


Durant aquests anys de feina, s'han estudiat diferents tecnologies per escollir les més idònies a l'hora d'establir la classificació comercial dels olis i dels corresponents models matemàtics. Finalment, s'han escollit la cromatografia de gasos acoblada a l'espectrometria de masses i l'acoblada a l'espectrometria de mobilitat iònica.


En aquesta fase del projecte, les empreses participants sotmetran cada mostra d'oli al panell com a pas previ a ser sotmès a la determinació instrumental; les mostres que donin resultats discordants s'estudiaran en els laboratoris oficials. Amb els resultats d'aquesta fase pilot es disposarà d'informació "per afinar" els procediments, i també les eines de normalització i els models matemàtics aplicats a cada una de les tecnologies, segons ha detallat la Interprofessional.


Es tracta de comprovar que la lectura instrumental de la petjada de la composició de components volàtils dels olis d'oliva verges és suficient per classificar-los en les categories que existeixen. Aquesta actuació s'emmarca dins del projecte del Grupo Operativo Sensolive-Oil, en el qual participen, amb la Interprofessional i les tres empreses citades, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la Conselleria d'Agricultura andalusa, el Campus d'Excel·lència Internacional Agroalimentari (CeiA3) i les universitats de Granada i Còrdova.


">">