R+D+i

Tecnologia per adaptar-se al consumidor de vi

09/10/2019

Decisió que es publica avui al BOCyL.


Segons ha informat la Junta en un comunicat, la sol·licitud de modificació la va presentar el Consell Regulador el desembre de l'any passat. Després de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat i de superar la fase d'oposició sense que s'hagi presentat cap declaració en aquest sentit, l'Institut Tecnològic Agrari de Castella i Lleó com a autoritat competent en la matèria ha dictat una decisió favorable, tal com estableix la reglamentació comunitària. Els dies vinents s'enviarà l'expedient a la Comissió Europea, de manera que serà totalment aplicable.


En línies generals, es tracta d'una actualització de les especificacions i els requisits del producte (vi de la D.O. Cigales) per adaptar-se a les condicions actuals d'elaboració i als nous gustos del mercat, com ara la reducció de l'acidesa total, la pujada del límit màxim en sucres totals, i també l'increment del rendiment d'extracció.


S'autoritza també envasar el producte bag in box per exportar-lo, ja que en determinats mercats exteriors demanen aquesta mena d'envasat perquè el consideren més sostenible. Així mateix, s'ha revisat el plec a fi d'adaptar-se als criteris que marca l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), ja que el Consell Regulador està immers en el procés d'acreditació a la Norma UNE-EN-ISO 17065, amb l'objecte de dur a terme el control i la certificació del vi de Cigales d'acord amb la normativa vigent a la Unió Europea.


En particular, s'han adaptat les característiques organolèptiques dels vins, i s'ha buscat una descripció més precisa del producte, de manera que es pugui fer una anàlisi sensorial més objectiva i sota criteris ISO. En definitiva, els canvis fets en el plec de condicions permeten que tingui el caràcter de "certificable".


La Norma UNE-EN-ISO 17065 és una norma europea que especifica els criteris generals que ha de seguir un organisme de certificació de producte perquè es reconegui a nivell nacional, europeu i internacional, com a competent i reconegui la fiabilitat dels controls que passa.


Representa la màxima garantia per als consumidors de vi de la DO Cigales, elaborat i embotellat d'acord amb el que es disposa al plec de condicions tècniques de la denominació d'origen.