ley de la cadena alimentaria
Al dia

S'estrena la nova llei de la cadena alimentària per a unes relacions comercials més justes i transparents

03/02/2022

El passat 15 de desembre, el Butlletí Oficial de l'Estat publicava la normativa amb la reforma de la Llei mesures per Millorar el Funcionament de la Cadena Alimentària, un element clau per aconseguir unes relacions comercials més justes, equilibrades i transparents.

VUIT MESURES A DESTACAR 

  • Cada operador de la cadena alimentària ha de pagar a l' operador immediatament anterior un preu igual o superior al cost de producció assumit. Els costos de producció es constitueixen com la base de la negociació dels contractes escrits.

  • Existeix l'obligatorietat de formalitzar el contracte per escrit en totes les operacions comercials, llevat de les de preu inferior a l'indicat per la normativa de lluita contra el frau (1.000 € en l'actualitat) i les operacions amb pagament al comptat.

  • En la primera venda de productes del sector pesquer i aqüícola, realitzades en llotges o mitjançant subhasta a la baixa, es donarà per vàlida la substitució del contracte per la factura i la documentació prevista a la normativa pesquera.

  • Nous elements del contracte: s' incorpora la indicació de les categories i referències contractades, la referent a la determinació del preu o a la indicació del mecanisme de resolució de conflictes.

  • No es pactaran activitats promocionals que indueixin a error sobre el preu i imatge dels productes, ni perjudiquin la percepció de la qualitat o el valor d' aquests.

  • S' incrementa el catàleg de pràctiques comercials deslleials i s' inclouen noves infraccions. En particular, es prohibeix la venda a pèrdues.

  • Es reforça el paper de l' Agència d' Informació i Control Alimentaris (AICA), a la qual es reconeix com a autoritat d' execució nacional.

  • S' inclou en l' àmbit d' aplicació de la llei a les empreses d' hostaleria i restauració amb un volum de facturació superior a 10 M € i les empreses en activitats de serveis d' esdeveniments amb un volum de facturació superior als 50 M €.


Doble potència elèctrica en regadiu i rebaixa fiscal a insums

En aquesta nova llei s' inclou una disposició addicional sobre contractació de potències elèctriques, en un dels paràgrafs de la qual s' assenyala literalment: "El Govern possibilitarà la contractació de dues potències elèctriques al llarg de l'any, discriminant l'època de reg i la de no reg, així com la bonificació de fins a un 35 % i un 15 % de la factura del gasoil i la dels plàstics i fertilitzants, respectivament, utilitzats activitats dutes a terme a favor dels operadors de la cadena subjectes a l' àmbit d' aplicació previst a l'article 2 de la Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària."