A fons

Quines són les tendències i innovacions en agricultura i ramaderia?

24/01/2023

L'informe compta amb un capítol dedicat a les tendències i innovacions en agricultura i ramaderia en el qual se subratlla que, per a aconseguir la sostenibilitat en la producció d'aliments, serà necessari implementar tècniques de producció i canals de comercialització que generin noves oportunitats en les explotacions agrícoles i ramaderes, tant en les economies desenvolupades com en les que estan en vies de desenvolupament.


Gestió circular de l'aigua


Ignacio Gavilán, director de Sostenibilitat en TheConsumer Goods Fòrum, identifica quatre idees en l'actual gestió de l'aigua. "La primera, que s'amb- sidera l'aigua com un bé públic inesgotable, ja que continua plovent i s'omplen els embassaments. La segona, que els pesticides, herbicides i productes químics que s'utilitzen en l'agricultura a vegades arriben de manera incontrolada a l'aigua, creant hipòxia i reducció de l'oxigen. La tercera, que el tractament reduït d'aigües residuals no permeti la circularitat de l'aigua. I finalment, la quarta: un percentatge significatiu d'aigües subterrànies s'exploten de manera abusiva i estan contaminades." En aquest context, la tendència és explorar solucions innovadores que afavoreixin la transició cap a un model de gestió més circular de l'aigua.


Agricultures emergents


Un exemple és el cultiu d'interior, que és una tendència actual associada a la promoció d'interessants innovacions: els hivernacles avançats i les granges verticals basades en la aeroponía i la hidroponia tenen desafiaments de R+D+i importants, relacionats, sobretot, amb l'automatització, la mecànica i l'energia.


Biotecnologies i proteïnes alternatives


La biotecnologia és una àrea d'innovació clau del sector agroalimentari i dels productes que arriben al consumidor final. Un dels camps amb avanços més sorprenents és el del cultiu de carn in vitro a partir de cèllules musculars, que podria arribar a permetre comercialitzar carn sense necessitat de criar ni sacrificar animals. D'altra banda, les tècniques de modificació genètica s'utilitzen per a inserir, eliminar o modificar l'ADN amb el propòsit de silenciar, activar o modificar la composició genètica deun organisme. Aquesta branca de la biotecnologia permet editar llavors d'alt rendiment que propicien collites de trets específics, a costos aparentment inferiors.


Agricultura de precisió


El concepte d'agricultura intel·ligent (smart agri-culture) apel·la a l'agricultura de precisió i a l'agricultura digital, totes dues orientades a optimitzar l'eficiència de les explotacions. L'agricultura de precisió permet la recopilació de dades en temps real sobre el clima, la qualitat del sòl i de l'aire, la maduresa dels cultius i l'equipament. Aquest tipus d'agricultura es basa principalment en el GPS.


Agricultura intel·ligent


Avui dia, aprofitant els avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), explotacions de tot el món evolucionen de l'agricultura de precisió cap a l'agricultura intelligent, que pressuposa una comunicació massiva de dades en temps real entre diferents tecnologies digitals (automatització, intelligència artificial i robòtica), per a aportar estadístiques operatives.


Smart Farms


La ramaderia també es beneficia progressivament de la sensórica i la connectivitat. La implantació de sensors per a obtenir dades en temps real permet tractar aquestes dades i millorar els processos, els productes, la genètica, els entorns, l'ambient i lalogística. Permet, en definitiva, impulsar millores en els experts consultats per a l'informe també destaquen altres tecnologies amb impacte en el sector:


- Tecnologies sensor fusion, que fan referència a la disposició de múltiples sensors com a fonts de detecció, diagnòstic i pronòstic de variacions del sòl i de l'evolució dels cultius.


- Drons, que ofereixen la captura d'imatges multiespectrals i permeten inspeccions aèries de la delimitació, la salut i el rendiment de les explotaciones, afavorint la presa de decisions dels agricultors.


- Tecnologia hiperespectral, que permet extraccions d'imatges basades en l'anàlisi de longituds d'ona i que aporta coneixements relacionats amb la salut dels cultius i del sòl de manera prèvia a la inspecció visual.


- Equipament autònom, màquines lleugeres, petites, autònomes i eficients energèticament, que treballen juntes per a desherbar, fertilitzar i controlar les plagues i les malalties mentre recopilen dades.


- Robots agrícoles i, en ramaderia, ús creixent de la biometria del bestiar.


- Emmagatzematge i processament de les dades de la granja en les plataformes cloud i blockchain, que milloren la capacitat de decisió dels agricultors.