Agricultura

Publicat l'informe del FEGA sobre la distribució dels ajuts de la PAC

12/08/2022

El repartiment dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya encara es caracteritza per una important bretxa de gènere, amb un 72,74% destinats a homes, si bé l'informe del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) de l'any 2020 mostra una lleugera tendència a la reducció d'aquesta bretxa en els darrers anys. Aconseguir més igualtat forma part dels objectius estratègics del Pla Estratègic Nacional per a l'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) en el període 2023-2027.La perspectiva de gènere serà una qüestió fonamental en el nou pla estratègic, l'aprovació del qual per part de la Comissió Europea està previst que es produeixi en les properes setmanes. El pla estableix una sèrie d'intervencions que atendran les necessitats de les dones i dels joves per assolir un creixement just, intel·ligent, sostenible i integrador de l'activitat agrària al medi rural.Tot i que entre el 2012 i el 2020 s'ha reduït un 2%, la diferència entre el nombre d'homes i dones perceptors d'ajuts directes de la PAC, l'informe mostra que les dones reben un import total molt inferior al dels homes.Així, l'any 2020 les dones només van rebre el 27,26% del total dels ajuts directes abonats a persones físiques, si bé suposen un 37,36% del nombre total de beneficiaris. En el cas dels ajuts del segon pilar de la PAC, els destinats al desenvolupament rural, les dones van rebre el 26,65% dels imports, quan són el 31,08% del nombre total de les persones físiques beneficiàries.Les dades apareixen en l'informe del FEGA Ajuts directes i desenvolupament rural: anàlisi de l'edat i el sexe dels perceptors a nivell nacional i per comunitats autònomes 2020 que s'acaba de publicar.Segons aquest informe, també s'ha produït un lleuger increment dels imports d'ajuts directes que tenen com a destinació els agricultors joves menors de 40 anys, que han passat del 14% el 2017 al 14,82% el 2020. Així, aquests ajuts directes van suposar el pagament d'un total de 527 milions d'euros a 52.797 beneficiaris menors de 40 anys, que a més van rebre 213 milions d'euros en ajuts al desenvolupament rural.L'avançament progressiu de joves i dones com a perceptors d'ajuts que reflecteix l'estudi confirma la importància de les mesures que s'han pres en aquests àmbits a Espanya en el marc de la PAC, qüestió en què aprofundirà el nou període 2023-2027.MESURES AL PLA ESTRATÈGIC 2023-2027


A iniciativa d'Espanya, la nova PAC ha incorporat l'enfocament de gènere, que passa a ser part d'un dels objectius específics d'aquesta política europea, atesa la situació actual de desigualtat entre homes i dones al medi rural (desfeminització de la població, bretxa de gènere i menor taxa d'ocupació de dones).El pla estratègic presentat per Espanya a la Comissió Europea inclou les següents mesures de suport a joves i dones:Un enfocament estratègic i integrat del relleu generacional que garanteix la coherència entre les diferents mesures de la PAC. Exemple d'això és la nova definició de joves agricultors i agricultores, única per a tots els ajuts, cosa que afavoreix la simplificació i reducció de la burocràcia.Un pressupost adequat per a joves en aquest període, amb una dotació específica de 220 milions d'euros anuals exclusivament per a incentius al relleu generacional. A més, els joves agricultors es podran beneficiar de la resta d'ajuts.Prioritzar els joves recentment instal·lats en l'activitat agrària en l'assignació de drets de pagament de la reserva nacional de l'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.Pel que fa a la dona, en el pagament complementari per a joves del primer pilar de la PAC, que en el nou període suposarà l'abonament de més de 96 milions d'euros anuals, en cas que la beneficiària sigui una dona jove, l'import s'incrementarà un 15%.En l'anàlisi del FEGA difós es recull la informació sobre la distribució per sexe i edat dels ajuts directes a la renda dels agricultors, abonats a persones físiques a través del fons FEAGA, i dels ajuts provinents dels programes de desenvolupament rural del fons FEADER a nivell nacional i per comunitats autònomes.L'informe està disponible en l'enllaç següent:https://www.fega.gob.es/es/noticias/node-56721