Indústria

Publicada la XI edició de l'Informe Anual d'Indicadors

30/11/2023

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la XI edició de l’Informe Anual d’Indicadors, corresponent a l’any 2022, que recull i analitza dades de l’activitat i evolució dels sectors agrari, pesquer i alimentari, dels quals ofereix una completa radiografia. Entre les dades més destacades cal assenyalar el rècord històric de les exportacions agroalimentàries i pesqueres, que van superar els 68.000 milions d’euros.

L’informe és una eina fonamental d’estudi que acosta els ciutadans al coneixement dels principals indicadors dels sectors agrari, pesquer i de la indústria agroalimentària, a més de l’anàlisi dels mercats, el consum i la comercialització, i de descriure el medi físic i social en què es desenvolupen. El sector de la pesca posseeix una especial rellevància en l’informe amb apartats dedicats a la Política Pesquera Comuna i el seu finançament, o les Organitzacions de Productors Pesquers. 

L’informe s’estructura en quatre blocs temàtics: 

1.      Entorn físic i territorial. Inclou indicadors sociodemogràfics del medi rural i de les regions costaneres, dades d’usos del sòl, utilització de l’aigua, energia, aire, i de la biodiversitat dels paisatges agraris. L’anàlisi d’aquests indicadors permet observar fets molt diversos: 

-    El medi rural ocupa el 84 % de la superfície d’Espanya i allotja el 16 % de la població (7,5 milions de persones). 

-    La població empadronada en àrees costaneres va arribar als 18,6 milions de persones.           

-    Els sistemes de regadiu eficient a Espanya han crescut un 19 % els últims 10 anys, fins a suposar el 79 % de la superfície total.  

2.      Sectors productius. S’ofereix una perspectiva econòmica i estructural de l’agricultura, ramaderia, pesca i aqüicultura, com també de la indústria d’aliments i begudes. L’apartat inclou indicadors relacionats amb l’economia, la producció, l’ocupació i el finançament, entre els quals destaquen:

 - La renda agrària va assolir els 27.664 milions d’euros.

 - La renda de la pesca es va xifrar en 854 milions d’euros. 

- La Indústria agroalimentària va integrar més de 30.150 empreses, amb     un valor afegit superior als 27.200 milions d’euros. 

3.      Mercats i comercialització. Analitza els principals indicadors relacionats amb l’evolució dels preus agroalimentaris, el consum i la distribució d’aliments a les cases i extradomèstic, el comerç exterior, i els mercats internacionals de matèries primeres agràries. Algunes dades ressenyables d’aquest apartat són: 

- Les exportacions agroalimentàries i pesqueres van arribar al seu     rècord històric, ja que van superar els 68.000 milions d’euros.

-  El saldo del comerç exterior agroalimentari i pesquer va registrar un superàvit de 13.800 milions d’euros. 

- La despesa en alimentació a les cases va arribar als 73.893 milions d’euros i, fora la llar, a 33.887 milions d’euros.

 4.      Polítiques de l’àmbit agrari, pesquer i alimentari. L’apartat descriu les actuacions efectuades dins el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC), l’aplicació dels Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), o les mesures adoptades per la Política Pesquera a través del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) i la programació del Fons Europeu Marítim i de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA). A més, s’analitzen les eines incloses en les polítiques de la cadena alimentària i es recullen diversos paràmetres relacionats amb les assegurances agràries, la fiscalitat agrària i pesquera, i com a novetat enguany, la Seguretat Social en tots dos sectors.

L’informe ha estat elaborat per la subdirecció general d’Anàlisi, Coordinació i Estadística, amb la col·laboració d’altres unitats, i s’han fet servir dades pròpies del ministeri que procedeixen de múltiples fonts oficiales europees i internacionals.