Agroeconomia

Propostes de pagaments en la reforma de la PAC 2021-2027

01/09/2018

PAGAMENTS DIRECTES Es limiten com a màxim a 100.000 ?/explotació, tenint en compte els costos laborals. · Cada estat membre pot fixar aquest límit entre 60.000 i 100.000 ?. · Aquests pagaments són regressius a partir dels 60.000 ?/explotació, reduint-se, com a mínim, en: - Un 25 % entre 60.000 i 75.000 ? - Un 50 % entre 75.000 i 90.000 ? - Un 75 % entre 90.000 i 100.000 ? · Els estats membres han de destinar un mínim del 2 % de l'assignació a pagaments directes a joves agricultors. L'ajuda màxima d'instal·lació de joves puja de 75.000 a 100.000 ?.  


PAGAMENTS ACOBLATS Es manté la possibilitat que els estats membres que vulguin puguin concedir pagaments acoblats a alguns dels sectors segu?ents: · Cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli, cànem, arròs, fruita seca, midó de patata, llet i productes lactis, llavors, carn d'oví i caprí, carn de boví, oli d'oliva, cucs de seda, farratge dessecat, llúpol, remolatxa sucrera, canya i xicoira, fruites i verdures, mont baix de rotació curta i altres conreus no alimentaris (excloent-ne els arbres i sempre que es facin servir per produir materials fòssils substituts).


Els 9 objectius generals per a la PAC 2021-2027