Ramaderia

Plantegen una nova llei de benestar animal

04/09/2019

El PSOE ha plantejat impulsar unallei de benestar animalque garanteixi una relació "respectuosa" amb tots els éssers vius que "com indica la comunitat científica, són capaços de sentir emocions".


Es tracta d'una de les 370 mesures que inclou el document "Proposta oberta per a un programa comú progressista", en concret, alcapítol tercerdedicat a"Emergència climàtica, transició ecològica de l'economia, agricultura i pesca", i que s'ha presentat aquest dimarts. A la mesura 276, en la qual inclou la proposta d'aquesta llei, el PSOE afegeix que l'objectiu és impulsar en el si de la Unió Europea "les reformes orientades al benestar animal i a evitar-ne el maltractament".


Pel que fa a les mesures per al sector agroalimentari, el PSOE es compromet arevisar la legislació de la cadena alimentàriaper aconseguir un "repartiment més just i equitatiu" del valor dels aliments al llarg de la cadena de valor. A més, plantejaafavorir un medi rural viu, "atractiu per als joves", amb una especial referència, la mesura 281, a l'impuls de la dona en el medi ruralcom a titular de les explotacions agràries i ramaderes, i també com a emprenedora.


En aquesta línia, enllaça amb les mesures proposades perlluitar contra el despoblament ruralincloses en el bloc sis sobre "estructura territorial", en el capítol 2 del qual es detallen les mesures per fer front al "repte demogràfic en el medi rural". Una de les iniciatives amb aquest objectiu éscrear un inventari de béns immobles i rústics en mans mortes(sense aprofitament econòmic), amb la finalitat de "dinamitzar el mercat immobiliari i de terres, i afavorir el desenvolupament de noves activitats econòmiques i fixar la població".