Plan Estratégico nacional de la PAC
A fons

El Pla Estratègic nacional de la PAC arriba a Brussel·les per a l'aprovació

03/02/2022

Tal com havia anunciat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, el Govern va remetre el 29 de desembre passat a la Comissió Europea el Pla Estratègic per a l'Aplicació de la Política Agrària Comuna a Espanya a partir de l'any 2023, complint així allò establert als nous reglaments de la PAC.

Segons destaca el MAPA, l'objectiu d'aquest pla estratègic és donar suport a l'agricultura professional i familiar perquè millori la seva competitivitat, alhora que s'impulsen canvis profunds i graduals que remunerin el compromís mediambiental d'agricultors i ramaders, garantint uns pagaments més justos i eficients.

Per a Planas s'ha aconseguit articular “un pla estratègic nacional del conjunt d'Espanya, que és fruit del consens entre les comunitats autònomes i que reflecteix la diversitat agronòmica d'un país que ofereix una varietat de models que van des dels cultius continentals del nord fins a les produccions subtropicals del sud.”

“Ha estat un treball molt ardu, intens i tremendament creatiu, així com un exercici de consens bàsic amb les CC. AA. i les organitzacions agràries”, va subratllar el ministre en al·lusió als tres anys en què s'han mantingut més de 300 reunions amb els actors interessats, incloses cooperatives i organitzacions socials i ambientals.

La proposta inclou un pla financer, que recull els imports assignats a cada tipus dintervenció per al període 2023-2027. En aquest àmbit, 24.290 M€ es destinaran a les ajudes directes; per a les intervencions sectorials s'ha programat un total de 2.856 M€ de despesa, mentre que la inversió pública total prevista en l'àmbit del FEADER és de
8.380 M€. Si a aquestes quantitats s'afegeixen els fons no inclosos en el pla estratègic (programa POSEI, promoció horitzontal de productes alimentaris, fruita i llet escolar, etc.), Espanya disposarà de més de 47.724 M€ de la PAC en aquest període.

Una versió inicial d'aquest pla estratègic està disponible fins al 4 de febrer a la web del Ministeri per a consulta de tots els interessats, dins de l'Avaluació Ambiental Estratègica. Després dels ajustaments que es puguin derivar de totes les observacions i al·legacions rebudes i amb les observacions de la mateixa Comissió Europea, Espanya proposarà un text definitiu del pla estratègic. Es preveu que Brussel·les ho aprovi a finals del primer semestre del 2022, perquè sigui d'aplicació a partir de l'1 de gener del 2023.

Vuit mesures proposades

  • Els ajuts directes de la PAC s'adreçaran a persones que compleixin alguna de les condicions de la figura de “agricultor actiu”: que estiguin afiliades a la Seguretat Social agrària per compte propi; que almenys el 25 % dels seus ingressos totals procedeixin de l'activitat agrària o que l'import d'ajuts directes que rebin actualment sigui menor o igual a 5.000 € anuals.

  • Es destinarà el 60% del pressupost dels pagaments directes per a ajudes directes a la renda a través de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (50%) i del pagament redistributiu (10%). Espanya seguirà atorgant l'ajuda bàsica de manera diferenciada per regions agràries (agrupacions de comarques agràries amb característiques agronòmiques similars) per donar resposta a les grans diferències d'estructures de producció del sector agrari nacional. Tot i això, se simplifica passant de les 50 regions actuals a 20 regions.

  • En el procés de convergència interna de les ajudes, els valors dels drets de pagament per sobre de la mitjana regional es redueixen amb la finalitat d'augmentar el valor dels drets per sota de la mitjana.

  • Limitació i reducció de lajuda bàsica: es fixarà limport màxim dels pagaments en 100.000 € i es preveu una reducció progressiva quan se superin els 60.000 €. No obstant això, per evitar distorsions d'ocupació, es podran descomptar els costos salarials i laborals. Cap explotació cobrarà més de 200.000 € d'ajut bàsic a la renda.

  • Hi haurà un pagament redistributiu de l'ajuda de les explotacions més grans a les petites i mitjanes.

  • Condicionalitat reforçada. Normes i bones pràctiques agràries i mediambientals que qualsevol persona beneficiària dels ajuts directes de la PAC i dels pagaments per superfície de desenvolupament rural (agroambientals, zones amb limitacions naturals, Red Natura 2000) ha de complir en relació al medi ambient, el canvi climàtic , la salut pública, la salut animal, la sanitat vegetal i el benestar animal. Aquesta condicionalitat reforçada compta amb 11 Requisits Legals de Gestió i 10 Bones Condicions Agrícoles i Mediambientals.

  • Els ecoesquemes remuneraran a les explotacions que duguin a terme pràctiques agrícoles o ramaderes beneficioses per al clima i el medi ambient a través de compromisos anuals voluntaris. Aquestes pràctiques han de tenir un nivell d'exigència més gran que la derivada del compliment de la condicionalitat. La proposta d'ecoesquemes es basa en 7 pràctiques concretes.

  • Ajuts associats a la realització d'un determinat cultiu o al manteniment d'un determinat tipus de bestiar, vulnerables des del punt de vista social i econòmic.