Sostenibilitat

Per què necessitem índexs de sostenibilitat

10/11/2021

Les empreses, sobretot les més grans, tenen un compromís amb la societat en què estan immerses. La seva influència és molt gran, i per això desenvolupen polítiques d'impacte que els permeten posar en pràctica els seus principis ètics.

En relació amb aquest apartat hi ha les estratègies empresarials que aposten per la sostenibilitat, una de les preocupacions principals de l'ONU per als propers anys, plasmada en els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Per mesurar el rendiment d'aquestes polítiques, han sorgit índexs específics que ajuden els inversors a escollir actius en funció del seu suport al desenvolupament sostenible.

Per elaborar aquests índexs es tenen en compte diversos factors. Per exemple, el DJSI, del qual forma part CaixaBank com a una de les empreses més sostenibles del món, avalua grans companyies per comprovar si compleixen uns requisits determinats. Entre aquests requisits podem trobar criteris econòmics relacionats amb el govern corporatiu o codis de conducta, criteris mediambientals, com iniciatives destinades a evitar el canvi climàtic o el foment de les inversions sostenibles i criteris socials, relacionats amb el desenvolupament del capital humà o la filantropia, entre molts altres factors.

Per calcular la puntuació que obté cada companyia, es valoren aproximadament 1.000 punts diferents, classificats en aquestes tres categories ESG (criteris mediambientals, socials i de govern). Cada any s'eleva l'exigència d'aquest procés d'avaluació per identificar i mesurar nous factors.