A fons

Pagaments directes de la PAC, fitosanitaris, envasos i clàusules mirall: preocupacions principals del sector hortofructícola

10/11/2023

La Comissió de Govern de la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives, FEPEX, va acordar, al final del mes de juny a Madrid, un conjunt de propostes per millorar i simplificar el marc regulador actual, amb la intenció de traslladarles a les administracions públiques respectives.

Així, considera que el RD 1045/2022, del 27 de desembre, sobre drets d’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (ABRS) de la PAC s’hauria de modificar amb la finalitat de garantir que els productors hortofructícoles que ho demanin puguin accedir als pagaments directes, a través de la Reserva Nacional, en les mateixes condicions que els beneficiaris actuals.

Respecte del reial decret d’ús sostenible de productes fitosanitaris, la FEPEX en proposa la derogació o, almenys, l’ajornament fins que s’aprovi el reglament comunitari i, amb relació a la proposta de reglament sobre envasos i residus d’envasos, la patronal considera necessari eliminar l’obligació de vendre a granel la fruita i les hortalisses fresques en lots inferiors a 1,5 quilos, ja que aquesta mesura fa pràcticament inviable l’estratègia de diferenciació per origen i qualitats, i comportarà una pèrdua del valor afegit de les produccions comunitàries. 

La Comissió de la FEPEX també va analitzar les conseqüències de la reforma laboral aprovada al RD Llei 32/2021, i en va considerar necessària l’adaptació al sector agrícola per proporcionar més seguretat jurídica pel que fa a la contractació temporal.

D’altra banda, el plenari del Comitè Mixt de Frui- tes i Hortalisses, en el qual participen Espanya, França, Itàlia i Portugal, va analitzar recentment a Roma la situació i els reptes de les produccions principals d’aquest sector, com també la propos- ta de reglament de fitosanitaris que prepara la Comissió Europea i la necessitat que s’incorporin clàusules mirall per als productes hortofructícoles importats de tercers països, amb l’objectiu de ga- rantir la protecció fitosanitària de les produccions comunitàries i una competència en igualtat de condicions en els mercats.

 

DEMANDES DE LES COOPERATIVES EUROPEES

També en una trobada recent, els representants de les cooperatives del sector hortofructícola de França (FelCoop), Itàlia (Alleanza delle Cooperative Italiane) i Espanya (Cooperativas Agro-alimentarias) van exposar davant de diversos representants del Parlament Europeu el seu punt de vista sobre les normatives que estan en discussió actualment, que podrien condicionar greument la seva activitat.

En concret, les cooperatives hortofructícoles van assenyalar que es poden aconseguir els objectius de sostenibilitat de l’estratègia “De la granja a la taula” amb altres accions més concordes a la realitat de la producció d’aliments i amb un calendari adaptat a les tècniques disponibles en cada moment. 

Les cooperatives van qualificar “d’arbitrària, desproporcionada i discriminatòria” la dràstica prohibició de l’ús d’envasos per a confeccions de menys d’1,5 quilos, en fruita i hortalisses, “que no tan sols perjudicarà l’activitat del sector i el correcte subministrament als consumidors, sinó que anirà directament en contra d’altres objectius prioritaris defensats per la mateixa UE, com ara la reducció del malbaratament alimentari, que es ressentirà en molts productes si l’oferta ha de ser obligatòriament a granel”.

A més, van insistir en la necessitat d’evitar que proliferin normes diferents a cada estat membre per preservar el bon funcionament del mercat únic comunitari i que qualsevol reglament sigui avaluat objectivament des del punt de vista del seu impacte i viabilitat tècnica, i no inspirat en discursos mediàtics subjectius. 

Els representants de cooperatives van assenyalar que qualsevol estratègia de la CE sobre la limitació de l’ús de fitosanitaris s’haurà de basar en criteris científics i estudis d’impacte sobre la viabilitat de cada producció a cada regió i els esforços ja fets. 

Les cooperatives van aprofitar aquesta trobada per recordar al Parlament Europeu el difícil moment que travessa el sector, sotmès a l’estrès derivat de successius accidents climàtics (glaçades el 2022, sequera i inundacions el 2023); dels desequilibris del mercat i l’increment de costos de les entrades a conseqüència de diverses crisis geopolítiques o sanitàries que han afectat la UE (Brèxit, guerra d’Ucraïna, post-COVID), o de l’amenaça fitosanitària creixent com a conseqüència de l’auge de les importacions des de tercers països.

L’exportació, pendent de la conclusió de l’acord amb Mercosur

Els exportadors i els productors de fruites i hortalisses espanyoles esperen que durant aquests mesos es resolgui una de les prioritats de la Presidència espanyola de la UE, la conclusió de l’acord amb Mercosur, que es manté deficitari per a Espanya amb un total de 63.163 tones exportades el 2022.

Les vendes de fruites i hortalisses espanyoles als països que componen Mercosur van representar el 0,5 % del total exportat l’any passat, amb el Brasil com a receptor principal, amb 60.024 tones. El segueixen l’Argentina, amb 3.093, i l’Uruguai amb 496 tones, segons dades del Departament de Duanes i Impostos Especials processats per la FEPEX.

D’altra banda, les importacions espanyoles procedents de Mercosur van arribar a 180.046 tones, 125.078 de les quals van procedir del Brasil, un total de 46.253 de l’Argentina i 9.075 tones de l’Uruguai.

L’exportació, pendent de la conclusió de l’acord amb Mercosur

Els exportadors i els productors de fruites i hortalisses espanyoles esperen que durant aquests mesos es resolgui una de les prioritats de la Presidència espanyola de la UE, la conclusió de l’acord amb Mercosur, que es manté deficitari per a Espanya amb un total de 63.163 tones exportades el 2022.

Les vendes de fruites i hortalisses espanyoles als països que componen Mercosur van representar el 0,5 % del total exportat l’any passat, amb el Brasil com a receptor principal, amb 60.024 tones. El segueixen l’Argentina, amb 3.093, i l’Uruguai amb 496 tones, segons dades del Departament de Duanes i Impostos Especials processats per la FEPEX.