Al dia

Nous passos en l'aposta de digitalització del sector agrari

16/05/2023

El Ministeri d'Agricultura ha fet un pas més en el camí de la digitalització del sector agrari, mitjançant la publicació de l'Orde APA/204/2023, de 28 de febrer, per la qual s'estableix i regula el contingut mínim del Registre Autonòmic d'Explotacions Agrícoles (REA) i del Quadern Digi- tal d'Explotació (CUE) i la cronologia de incorpo- ració de fonts d'informació en el sistema d'informació d'explotacions agrícoles, ramaderes i de la producció agrària (SIEX), que van quedar és- tablecidos en el Reial decret 1054/2022, de 27 de desembre.

Segons el MAPA, la posada en marxa del SIEX permetrà la simplificació dels tràmits que de- ben complir agricultors i ramaders —ja que no hauran de subministrar la mateixa informació a diferents administracions—, així com un major coneixement del funcionament dels seus explota- ciones.

El SIEX no genera noves obligacions de la acti- vidad agrària, sinó que reordena les ja existents en un format digital interoperable, i la normativa preveu les necessàries excepcions per a aquells agri- cultores i ramaders que no tinguin accés a em- déu electrònics, de manera que les administracions posaran a la seva disposició les eines necesa- rias perquè puguin complir amb les seves obligacions.

Amb la finalitat de facilitar als agricultors i ramaders un adequat coneixement d'aquestes eines de manera prèvia a la seva posada en marxa, s'estable- ce l'1 de juliol de 2023 l'entrada en vigor del REA. Per part seva, la data d'inici per a la cumplimen- tación del CUE variarà en funció de criteris com la dimensió de l'explotació agrària, l'existència de regadiu o de parcel·les d'hivernacle, de tal for- dt. que per a les explotacions de major dimensió l'entrada en vigor d'aquest quadern serà l'1 de setembre de 2023, i per a la resta, l'1 de juliol de 2024.

D'altra banda, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) va obrir en el seu web la consulta pública dels drets provisionals d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (ABRS) de la PAC 2023, el període de lliurament de la qual d'expedients de Sol·licitud Úni- ca va començar el passat 1 de març i arribarà fins al 31 de maig.