campo
Agricultura

El Ministeri fa nous pagaments dels ajuts per l'encariment dels fertilitzants

11/10/2023

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha publicat dues noves llistes complementàries de concessió d'ajut per l'encariment dels fertilitzants per a 2.188 titulars d'explotacions agrícoles, per un import de 2,5 milions d'euros. Amb aquestes noves resolucions, els quatre pagaments realitzats pel Ministeri d'Agricultura d'aquesta línia d'ajut des del mes d'abril ja sumen 291,5 milions d'euros, repartits entre 241.548 agricultors. 

Aquests suports van ser aprovats pel Consell de Ministres mitjançant Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, dins del tercer paquet de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. La primera relació de beneficiaris es va publicar el mes de febrer, i el primer pagament es va efectuar a l'abril, per un import de 280,8 milions d'euros. Després d'aquest pagament, es van fer nous abonaments els mesos de juny i juliol amb imports de 5,1 i 3,1 milions respectivament, a beneficiaris amb dret a l'ajut per a qui van prosperar les al·legacions o van esmenar circumstàncies administratives necessàries per percebre-les. 

La primera de les resolucions complementàries publicada avui es correspon amb la relació de titulars d'explotacions agrícoles que figuraven a la resolució de concessió del mes de juliol però que, en aquell moment, no estaven al corrent de les seves obligacions tributàries i/o amb la seguretat social, i als quals se'ls va donar un mes de termini per posar-se'n al corrent. El llistat inclou 17 titulars als quals se'ls concedeix els ajuts per un import de 29.575 euros. El llistat també recull els titulars que, després del període establert, segueixen sense estar al corrent de les seves obligacions tributàries, motiu pel qual se'ls denega l'ajut. 

La segona de les resolucions complementàries correspon a aquells titulars d'explotacions agrícoles comunicats d'ofici per les comunitats autònomes que figuraven a la resolució provisional publicada pel FEGA el passat 17 de juliol i que o no han presentat al·legacions, no han exercit les facultats de rebuig o bé només han sol·licitat el canvi del compte corrent associat, i compleixen els requisits establerts. A més, s'ha verificat que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Es tracta d'un total de 2.171 pagesos que percebran un total de 2.479.902 euros. 

Aquesta resolució inclou també els titulars als quals se'ls ha denegat l'ajut per no complir els requisits establerts perquè no estan al corrent amb les seves obligacions tributàries i/o amb la seguretat social. Per a aquests titulars el FEGA farà un nou intercanvi en el termini màxim d'un mes perquè es puguin posar al corrent d'aquestes obligacions. Pel que fa als titulars que no esmenin els defectes assenyalats dins del termini indicat, es dictarà una resolució denegatòria de la subvenció. 

Els productors afectats per aquestes dues resolucions complementàries publicades avui podran presentar, si ho consideren adient, recurs d'alçada davant del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. S'estima que els ajuts s'ingressaran als comptes bancaris dels agricultors a finals d'octubre. 

La relació dels titulars d'explotacions agrícoles als quals se'ls concedeix els ajuts, juntament amb el nombre d'hectàrees de secà i de regadiu computades i la suma de l'ajut a percebre es pot consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Fons Espanyol de Garantia Agrària (fega.gob.es).

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha publicat dues noves llistes complementàries de concessió d'ajut per l'encariment dels fertilitzants per a 2.188 titulars d'explotacions agrícoles, per un import de 2,5 milions d'euros. Amb aquestes noves resolucions, els quatre pagaments realitzats pel Ministeri d'Agricultura d'aquesta línia d'ajut des del mes d'abril ja sumen 291,5 milions d'euros, repartits entre 241.548 agricultors. 

Aquests suports van ser aprovats pel Consell de Ministres mitjançant Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, dins del tercer paquet de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. La primera relació de beneficiaris es va publicar el mes de febrer, i el primer pagament es va efectuar a l'abril, per un import de 280,8 milions d'euros. Després d'aquest pagament, es van fer nous abonaments els mesos de juny i juliol amb imports de 5,1 i 3,1 milions respectivament, a beneficiaris amb dret a l'ajut per a qui van prosperar les al·legacions o van esmenar circumstàncies administratives necessàries per percebre-les. 

La primera de les resolucions complementàries publicada avui es correspon amb la relació de titulars d'explotacions agrícoles que figuraven a la resolució de concessió del mes de juliol però que, en aquell moment, no estaven al corrent de les seves obligacions tributàries i/o amb la seguretat social, i als quals se'ls va donar un mes de termini per posar-se'n al corrent. El llistat inclou 17 titulars als quals se'ls concedeix els ajuts per un import de 29.575 euros. El llistat també recull els titulars que, després del període establert, segueixen sense estar al corrent de les seves obligacions tributàries, motiu pel qual se'ls denega l'ajut. 

La segona de les resolucions complementàries correspon a aquells titulars d'explotacions agrícoles comunicats d'ofici per les comunitats autònomes que figuraven a la resolució provisional publicada pel FEGA el passat 17 de juliol i que o no han presentat al·legacions, no han exercit les facultats de rebuig o bé només han sol·licitat el canvi del compte corrent associat, i compleixen els requisits establerts. A més, s'ha verificat que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Es tracta d'un total de 2.171 pagesos que percebran un total de 2.479.902 euros. 

Aquesta resolució inclou també els titulars als quals se'ls ha denegat l'ajut per no complir els requisits establerts perquè no estan al corrent amb les seves obligacions tributàries i/o amb la seguretat social. Per a aquests titulars el FEGA farà un nou intercanvi en el termini màxim d'un mes perquè es puguin posar al corrent d'aquestes obligacions. Pel que fa als titulars que no esmenin els defectes assenyalats dins del termini indicat, es dictarà una resolució denegatòria de la subvenció. 

Els productors afectats per aquestes dues resolucions complementàries publicades avui podran presentar, si ho consideren adient, recurs d'alçada davant del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. S'estima que els ajuts s'ingressaran als comptes bancaris dels agricultors a finals d'octubre. 

La relació dels titulars d'explotacions agrícoles als quals se'ls concedeix els ajuts, juntament amb el nombre d'hectàrees de secà i de regadiu computades i la suma de l'ajut a percebre es pot consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Fons Espanyol de Garantia Agrària (fega.gob.es).