Agricultura

El MAPA destina 12,15 milions d'euros per finançar 23 projectes innovadors del sector agroalimentari

17/05/2023

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), un reial decret que estableix les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per finançar projectes d'innovació del sector agroalimentari que desenvolupin grups operatius de caràcter suprautonòmic.

El pla estratègic per a l'aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya reserva un pressupost de 75 milions d'euros per a la concessió d'aquests ajuts en el període 2023-2027, el 80 % dels quals serà finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Està previst fer dues convocatòries en aquest període, amb 37,5 milions d'euros cadascuna. La primera es farà aquest any.

El reial decret aprovat conté les bases reguladores per a la preparació i l'execució de projectes d'innovació d'interès general per a grups operatius supraautonòmics de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri).

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones, físiques o jurídiques, en què intervingui un actor del sector agroalimentari i forestal (obligatori), i que incorpori també un altre tipus d'entitats del sector investigador o del coneixement, organitzacions no governamentals, grups d'acció local, i que puguin plantejar un projecte innovador amb execució a diverses comunitats autònomes, d'acord amb les necessitats bàsiques i estratègiques per abordar qualsevol dels objectius específics de la PAC.

Aquests ajuts són gestionats pel MAPA i tenen l'objectiu de donar finançament a projectes innovadors orientats a beneficiar tot un sector o subsector agroalimentari i forestal en l'àmbit nacional, que s'executin al territori d'almenys dos comunitats autònomes i els integrants de les quals pertanyin a diferents comunitats autònomes. La filosofia de l'AEI-Agri busca fomentar innovacions interactives que sorgeixin dels protagonistes del sector agroalimentari i forestal de baix a dalt, en marcs oberts on cooperar amb altres agents (de la cadena agroalimentària, del món acadèmic o científic i del tercer sector) perquè la innovació respongui, des de la seva concepció, a les necessitats bàsiques i estratègiques.

La darrera finalitat d'aquesta línia de finançament és aconseguir una aplicació pràctica més ràpida i àmplia de solucions innovadores, incloses aquelles que sorgeixen d'una relació més estreta entre la recerca i les pràctiques d'explotació agrícola, forestal i de la indústria de transformació agroalimentària. Aquest marc dona cabuda tant a innovacions que milloren la competitivitat del sector, que apuntalen la seva sostenibilitat i resiliència davant del canvi climàtic, com a les innovacions socials que contribueixen a tenir zones rurals més dinàmiques, capaces d'atreure i retenir talent jove i femení.

Per això es financen projectes que poden ser d'un màxim de 600.000 euros i durar uns quants anys, amb una àmplia cobertura de despeses subvencionables que cobreixen des de la preparació del projecte prèvia a la sol·licitud i tots els àmbits de l'execució (personal, serveis, fungibles i inversions) fins als necessaris per a la transferència de coneixement i divulgació dels resultats. Com a novetat, la cobertura de les inversions no productives tindrà una intensitat d'ajuda del 100 % i els grups operatius podran sol·licitar una bestreta de fins al 50 % de la subvenció (prèvia constitució d'aval o garantia).

L'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-Agri) va néixer fa una dècada, i els seus grups operatius ja van comptar amb finançaments durant el període 2014-2022 a través dels programes de desenvolupament rural, gestionats a nivell nacional i autonòmic. El seu objectiu des de llavors ha estat donar solucions a problemes concrets del medi rural i millorar la competitivitat del sector agroalimentari en el marc de la gestió eficient de recursos per assolir un creixement sostenible i amb caràcter innovador.

En el període 2014-2022 el ministeri va incloure aquests ajuts dins del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 a través de dues submesures amb què es va donar suport a la creació d'un total de 177 grups operatius supraautonòmics i l'execució de 124 projectes innovadors. En total es van realitzar 6 convocatòries, en què en conjunt es van concedir més de 70 milions d'euros de subvenció que van permetre el desenvolupament d'innovacions a pràcticament tots els sectors productius de l'agricultura, la ramaderia i la indústria alimentària i forestal.