Agricultura

Les OPA defensen la seva visió de la cadena alimentària

20/01/2021

El secretari general d'Agricultura i Alimentació, www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organigrama/SG_Agricultura_Alimentacion.aspx" target="_blank" rel="noopener">Fernando Miranda, ha obert la ronda de compareixences a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del www.congreso.es/web/guest" target="_blank" rel="noopener">Congrés dels Diputats amb motiu de la incorporació a la normativa espanyola de la Directiva 633/2019, de 17 d'abril, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses a la cadena de subministrament agrícola i alimentari. "Hem d'introduir els costos de producció en la dinàmica de la negociació contractual i aprofundir en un canvi de mentalitat per competir en valor i no tan sols en preu", ha explicat Miranda en la seva intervenció.


Es tracta de la segona fase de la modificació de la Llei de la cadena alimentària, atès que el Govern ja va reformar els aspectes més urgents i inajornables de la norma, com l'establiment del preu en la negociació contractual a partir dels costos de producció, a través del www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reial decret llei 5/2020, ratificat per la Cambra Baixa mitjançant la www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16346.pdf" target="_blank" rel="noopener">Llei 8/2020, de 16 de desembre.


La www.upa.es/upa/inicio/" target="_blank" rel="noopener">UPA ha qualificat el moment d'"històric" davant dels representants dels partits polítics a la Cambra Baixa, als quals ha demanat "altura de mires": "No es tracta de garantir per llei els preus justos al camp, tot i que també, sinó d'assentar les bases per donar oportunitats reals als agricultors i els ramaders de viure de la seva feina sense abandonar els seus pobles", ha assegurat la vicesecretària general de la UPA, www.upa.es/upa/que-es-upa/estructura/vicesecretaria-general/" target="_blank" rel="noopener">Montse Cortiñas.


Entre les propostes d'aquesta organització, consensuades a més amb la resta d'organitzacions agràries representatives d'àmbit nacional, destaca que les associacions d'operadors puguin presentar denúncies, que s'estableixi un registre oficial de contractes de compravenda d'aliments o que s'adeqüin les funcions de l'www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/" target="_blank" rel="noopener">Observatori de la Cadena Alimentària per donar més transparència i més justícia a les relacions entre les baules. La UPA també insisteix en la necessitat de crear la figura d'un mediador que actuï en casos de conflicte entre les parts.


D'altra banda, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) ha presentat 10 propostes de millora de la Llei de la cadena alimentària per reforçar-ne l'eficàcia i aconseguir, així, un repartiment just i equitatiu del valor dels productes agroalimentaris entre les diferents baules que operen entre el camp i la taula.


Durant la seva compareixença a la Comissió d'Agricultura, amb motiu del tràmit parlamentari del projecte de llei pel qual es modifica la www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8554.pdf" target="_blank" rel="noopener">Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, el secretari general de la COAG, Miguel Blanco, ha defensat les modificacions d'aquesta llei que recull el www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reial decret 5/2020 aprovat el febrer de l'any passat arran de les històriques mobilitzacions i tractorades per tot Espanya. En aquest sentit, ha valorat l'articulat que estableix que, per fixar els preus als contractes, un dels factors objectius que cal fer servir haurà de ser el cost de producció, d'acord amb "criteris imparcials i que tinguin com a referència dades de consulta pública" i que, per evitar la destrucció de valor a la cadena, "cada operador haurà de pagar a l'immediatament anterior un preu igual o superior al cost de producció del producte objecte de contracte".


Unión de Uniones, que és crítica amb certs aspectes i absències a la Llei, demana valentia en la modificació i que s'incloguin mecanismes per millorar-la, com la definició de posició de domini, la prohibició de revenda a pèrdues o la necessària aplicació d'una fórmula de costos de producció que estiguin més a prop de la realitat.


L'organització ha posat en evidència com el deficient funcionament de la cadena repercuteix negativament en els ingressos dels agricultors i els ramaders, però també perjudica els consumidors. De fet, el diferencial entre els índexs de preus dels aliments entre origen i destinació no ha parat de créixer, i ha arribat a un màxim de 7 punts durant el període de pandèmia, sense que l'entrada en vigor de la Llei hagi frenat aquesta tendència.