Sabies que

La legislació del sector hortofructícola s'adapta a les circumstàncies derivades de la pandèmia

04/10/2020

El Consell de Ministres va provar, el 9 de juny passat i a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Reial decret 558/2020 pel qual es modifiquen 4 reials decrets més reguladors del sector de les fruites i hortalisses i el vi, amb la finalitat d'adaptar la normativa nacional a les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia produïda per la COVID-19.


Pel que fa al sector hortofructícola, les modificacions afecten el RD 532/2017, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors (OPFH) i el RD 1179/2018, pel qual se'n regulen els fons i els programes operatius.


Així, en el règim d'ajudes al sector de fruites i hortalisses a través d'OPFH, les modificacions més destacables són, d'una banda, la flexibilització durant el 2020 dels controls perquè es reconeguin i la introducció de la possibilitat de diferir determinades comunicacions d'informació. D'altra banda, inclou la possibilitat de delegar en òrgans més dinàmics de cada OPFH la presa de decisions sobre els programes operatius i permet modificacions més àgils i més flexibilitat a l'hora d'executar-los.


Així, no es podran destinar fons a accions als programes operatius que comportin un increment de la producció de préssec, nectarina, paraguaià, platerina i préssec pla, com també dels programes operatius que comportin un increment de la producció durant el 2020 i el 2021 de taronja, clementina, mandarina, satsuma i llimona, tret d'algunes excepcions a aquesta prohibició per àmbits geogràfics, productes o varietats que, de manera motivada i justificada, pugui incloure l'autoritat competent.


També es pretén flexibilitzar les condicions de subvencionalitat de les accions de gestió de crisi dels programes operatius de les OPFH, com ara flexibilitzar els volums de retirades, la recol·lecció en verd i la no recol·lecció.


En definitiva, la modificació normativa pretén relaxar determinats procediments de control per part de les diferents administracions competents, que actualment s'exigeixen amb caràcter previ a qualsevol pagament dels ajuts de finançament previstos als fons operatius dels programes de les OPFH, i que, a dia d'avui són impossibles de fer.


El fi últim dels canvis de normatives és evitar, segons el MAPA, que les OPFH i els membres associats es puguin veure penalitzats per no poder fer ús d'uns fons que tenen.