Un cafè amb

Juan Marín Bravo president de PROEXPORT

01/09/2019

El sector hortofructícola murcià i nacional s'enfronta a molts reptes importants (aigua, Brexit, PAC, preus, mercats, manca de prou matèries actives, canvi climàtic, salari mínim, etc.), però per a vostè, quins serien els més urgents o immediats que caldria afrontar? Necessitem seguretat per programar els cultius, i el tema de l'aigua és un factor limitador. Per a la propera campanya tenim prou aigua, però continuem exigint estabilitat a mitjà termini i que es desenvolupin les infraestructures pertinents perquè no haguem de tornar a parlar d'aquest tema. En segon lloc, la manca de matèries actives ens està fent ser menys competitius que altres països productors, europeus i tercers països. També hem de continuar treballant en l'ampliació de mercats, perquè Europa està saturada en determinats productes i els acords amb tercers països faran que ho estigui més. Cal treballar en l'obertura d'un mercat tan important com Rússia i la consolidació de la Xina com a nou destí. Finalment, demanem flexibilitat d'horaris en el sector, perquè la regulació en un sector estacional i que depèn tant de les hores no existeix en cap altre país europeu. L'aigua per a aquest sector és un assumpte central. Com assimila les crítiques d'algunes organitzacions que, davant del problema de la manca d'aigua, l'única solució que proposen és reduir dràsticament les superfícies agrícoles de regadiu? L'aigua és una matèria principal per al desenvolupament de la nostra activitat, i aquesta afirmació és una aberració que es fa des de la inconsciència, el desconeixement i la convicció que els prestatges seran plens quan organitzacions internacionals solvents asseguren que en els propers vint o trenta anys podem generar una crisi de producció d'aliments. Aquesta manca d'aigua va dur algunes empreses murcianes en un moment donat a "externalitzar" cap a altres territoris part de la producció hortícola. Quina és la situació actual? Serà una constant en les properes campanyes? En campanyes anteriors hem hagut de dur els nostres cultius a altres zones de producció davant la manca d'aigua, però es confirma que, tot i que en altres regions d'Espanya hi ha aigua i terra, es van generar uns buits de producció terribles perquè faltava el clima necessari perquè no es produeixin desequilibris en el desenvolupament normal de les produccions. El sud-est espanyol és l'únic que pot garantir la producció de fruita i hortalisses en els mesos d'hivern. Tenim el sol necessari perquè això passi. La Regió de Múrcia és la que més aigua reutilitza i regenera per a regadiu, però això sembla que no ho reconeix ni l'actual Govern central ni la UE. Hi ha risc que la nova normativa que es debat al PE posi fi a aquest ús de l'aigua a la Regió? Els recursos hídrics de la Regió de Múrcia provenen de diferents fonts de la conca del Segura: superficials, transvasament Tajo-Segura, subterrànies, dessalinització i reutilització (el 7,7 % prové d'aquesta última). La nova normativa europea és un repte més per continuar adaptant les exigències de la qualitat de l'aigua, tot i que som un model de reutilització respecte a Espanya i, naturalment, respecte a la resta d'Europa, on hi ha els veritables problemes que han dut a aquestes noves restriccions. 28.000 persones treballen en alguna de les empreses de PROEXPORT Què ha de dir davant d'algunes crítiques que denuncien que algun dels seus associats produeix tomàquets i altres hortalisses al Marroc per proveir el mercat de la UE, en clara competència amb l'oferta nacional? El volum que les empreses murcianes produeixen a fora és mínim i el problema no és produir a fora de la UE, però sí que es compleixin les regles d'importació, i amb aquests criteris no anirem en contra d'un mercat global i liberalitzat en el qual, de ben segur, entraran produccions de tercers països. Com europeistes que som, exigim que aquestes produccions de tercers països, tant se val qui les produeixi, es controlin sota els criteris de la producció europea i que es controlin també els volums d'importació acordats, tant en tomàquet com en la resta de verdures. Per això ens hem unit els representants de cítrics, plàtans, hortalisses, fruita, carn i llet de la UE amb l'objectiu de defensar la nostra agricultura i hem decidit crear l'Aliança per a la Defensa de l'Agricultura Europea (ADEA) per conscienciar els màxims dirigents de la Unió Europea de la necessitat de defensar la producció europea. Vostè també és president de l'organització internacional europea FruitVegetablesEUROPE. Qui la forma i quins objectius té? FruitVegetablesEUROPE (Eucofel) és l'associació europea que representa la producció i el comerç de fruita i hortalisses de la UE i actua com a enllaç entre les parts interessades sectorials i regionals i els responsables polítics de les institucions europees. La seva missió és representar, defensar i promoure la fruita i les hortalisses que es produeixen a la UE. Per això la integren federacions i associacions nacionals i regionals, amb empreses dels principals països europeus productors de fruita i hortalisses (França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Polònia, Portugal i Espanya). Què suposarà per al sector hortofructícola la posada en marxa del Corredor Mediterrani i iniciatives privades, com ara CoolRail, per a l'exportació de fruita i hortalisses fresques? Hem d'arribar de pressa i de manera competitiva als punts de destinació. Aquells sectors que no s'organitzin a mitjà i llarg termini tindran un problema en el futur. Tenim l'interès de  MÉs de 60 països consumeixen productes dels seus associats disposar de vies ràpides i eficients per fer arribar la nostra fruita i hortalisses, i mitjans com el tren ens permeten un transport sostenible i competitiu. Per al nostre sector, el corredor ferroviari serà un element més de connexió que, sense anul·lar els enviaments per carretera, ens permetrà enviar els nostres productes d'una manera ràpida i econòmica. Vostè s'imagina el Regne Unit com un país tercer? Quines consequ?ències tindria la sortida total d'aquest país de la UE per al sector que representa? Desgraciadament, ho comencem a veure. Avui dia, les seves produccions han patit crisis als enciams per la sequera de l'estiu del 2018 i aquest estiu hi ha problemes a les Brassica per les pluges. Necessiten la nostra producció no només a l'hivern, sinó també a l'estiu, ja que la seva irregularitat climàtica fa que continuem sent el seu rebost. La seva sortida és irreversible segons les tendències polítiques, però de ben segur que s'establiran acords de comerç preferencials. Som el seu rebost, sí o sí. Les empreses hortofructícoles són unes de les més innovadores del sector agrari espanyol, i les de la Regió de Múrcia en concret? La innovació i la incorporació de valor afegit al producte en fresc de cara al consumidor és una de les poques opcions per millorar la competitivitat davant de l'oferta de països tercers? Sens dubte, som prova d'innovació. Com a mostra, aquí hi ha les noves varietats de sabor i color en tomàquet, que ens han fet ser referència a escala internacional. Això ha passat també amb fruita de pinyol, amb raïm, i està passant amb totes les varietats d'enciam. Tenim una oferta de noves varietats que no desenvolupen altres països competidors, gràcies a la feina que fem entre els desenvolupadors de llavors i els productors. Aquesta innovació que fins ara vèiem en el desenvolupament de noves varietats i en l'aprofitament dels recursos, especialment dels hídrics, ara la portem també a nous envasos i a una producció cada dia més sostenible. Els ha fet gaire mal el tancament durant tots aquests anys del mercat de la Federació Russa per la crisi territorial a la península de Crimea? Doncs força mal. Rússia era un mercat pel qual apostàvem i en el qual vam aconseguir que el consumidor tingués fruita i verdura fresca al cistell. Havíem aconseguit mercat tant per a productes estàndard com per a clients que demanaven una qualitat extra. Volem que es continuï treballant per recuperar aquesta destinació, ja que és un mercat molt important per al productor espanyol i europeu. Amb l'actual panorama polític espanyol, veu factible poder arribar al desitjat Pacte d'Estat de l'Aigua? Ho veig difícil, continua sent difícil. Però pitjor del que s'ha fet fins ara serà impossible. Ningú no volia, amb majoria absoluta, atribuir-se un Pacte Nacional de l'Aigua perquè l'oposició li ho retragués. Dins de la dificultat, mantinc l'esperança i confio que, en no haver-hi majories polítiques, siguin capaços d'arribar a una solució i que cap partit pugui atribuir a l'altre que per una vegada s'ha fet alguna cosa bé. 1.000.000 de tones d'hortalisses i fruita són exportades cada any pels associats de PROEXPORT  La Comissió de Govern de PROEXPORT congrega els representants de les diferents sectorials (enciam iceberg, tomàquet, bròquil i coliflor, meló i síndria, hortalisses diverses, pebrot i alfòndecs), juntament amb el president, Juan Marín; el vicepresident, Javier Soto; el secretari, Antonio Serrano; el director general, Fernando P. Gómez, i el president del Comitè de Relacions Laborals, Pedro Alfonso Garre. Es tracta de l'òrgan representatiu i de govern ordinari de PROEXPORT i en el seu si s'analitzen les qu?estions que més directament afecten el sector hortofructícola del conjunt de Múrcia, sud d'Alacant i est d'Almeria en general, i més directament les seves empreses associades.