Indústria

El Govern espanyol aprova el projecte de llei de modificació de la llei de la cadena alimentària

04/11/2020

El Consell de Ministres ha aprovat, en segona lectura, el projecte de llei pel qual es modifica la Llei 12/2013 del 2 d'agost de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. Un cop aprovat, s'inicia ara el seu tràmit parlamentari amb la intenció que entri en vigor l'1 de novembre de 2021, amb prou temps perquè el sector s'hi pugui adaptar, segons ha explicat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol, Luis Planas.


Amb les actualitzacions de la llei de febrer i les que ara van a les Corts Generals, s'avança, d'acord amb el ministre, en el ferm compromís de l'executiu de modificar la llei de la cadena alimentària per impulsar un repartiment més equitatiu del valor afegit al llarg d'aquesta cadena.


Es fomenta, també, la transparència en la formació de preus i es protegeix els eslavons més dèbils per la seva posició en la cadena, alhora que s'estimulen les relacions comercials i la innovació a través de la millora de l'operativitat de les transaccions.


El projecte de llei amplia el seu àmbit d'aplicació, generalitza els contractes per escrit, amplia la llista de noves pràctiques comercials deslleials prohibides i actualitza les infraccions i sancions.


La nova norma completa els canvis inajornables introduïts pel Reial Decret-Llei 5/2020, del 25 de febrer de mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació i que va constituir el primer pas en la millora de la llei de la cadena que ha iniciat el Govern aquest any.


En aquesta segona fase, s'incorpora a l'ordenament nacional la Directiva 2019/633 relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrícola i alimentari. Les modificacions que s'introdueixen amplien l'àmbit d'aplicació de la norma vigent i estableixen mecanismes que la reforcen per incrementar-ne l'eficàcia.