Agricultura

El Govern espanyol adapta la normativa nacional sobre sanitat vegetal als nous reglaments de la UE

26/08/2021

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual s'incorporen a la legislació nacional els preceptes establerts en els nous reglaments de la Unió Europea (UE) sobre sanitat vegetal i sobre controls oficials de plagues. La sanitat vegetal és un element clau per a la rendibilitat i viabilitat de les explotacions agrícoles i per al manteniment del comerç, de manera que aquesta normativa és una eina de primer ordre.


Les últimes disposicions europees dibuixen un nou marc fitosanitari i suposen canvis que s'han d'incorporar a la normativa nacional, i cal assegurar-ne una aplicació uniforme a tot el territori, i adaptar-la a l'estructura competencial espanyola. L'adaptació suposa també la derogació de certa normativa que queda obsoleta.


A partir d'ara, la legislació bàsica horitzontal sobre sanitat vegetal queda articulada al voltant de tres normes: la Llei de sanitat vegetal i dos reials decrets sobre mesures de protecció contra les plagues vegetals i controls, i sobre el registre d'operadors professionals de vegetals.


El primer d'aquests dos reials decrets és l'aprovat pel Consell de Ministres. En aquesta norma es recullen les definicions i actuacions que s'han de dur a terme d'acord amb la classificació i gravetat de les plagues, i totes les mesures de control i el marc d'actuació tant de les autoritats com dels laboratoris oficials i dels operadors. S'estableix també un sistema de comunicació i un règim sancionador.


En la nova normativa es manté el Comitè Fitosanitari Vegetal com a organisme de coordinació bàsic en matèria sanitària a escala nacional. En aquest organisme estan representades les autoritats competents de totes les comunitats autònomes i s'hi debaten i consensuen les qüestions relatives a la lluita contra les plagues i malalties vegetals. D'aquesta manera s'assegura una resposta coordinada i harmònica en tot el conjunt del territori.


L'altre reial decret que conforma la trilogia legislativa sobre sanitat vegetal, i que actualment està en tramitació per a la pròxima aprovació, és el de registre d'operadors professionals de vegetals autoritzats a emetre passaports fitosanitaris i mesures de protecció per complir.