El Govern aprova el nou pla d`assegurances agràries dotat amb 284,52 milions d`euros per subvencionar les pòlisses el 2024.
Indústria

El Govern aprova el nou pla d'assegurances agràries dotat amb 284,52 milions d'euros per subvencionar les pòlisses el 2024.

28/12/2023

El Consell de Ministres ha aprovat avui el 45è Pla d'Assegurances Agràries Combinades, en què s'inclouen totes les línies el període de contractació de les quals s'inicia al llarg de l'any 2024. El pla està dotat amb una partida pressupostària de 284,52 milions que es destinaran com a subvenció al pagament de les primes.
 
El pla recull la dotació econòmica i les diverses subvencions aplicades i els percentatges establerts per a cadascuna de les línies. Les noves mesures incorporades al pla prioritzen determinats col·lectius i fomenten l'adopció de mesures d'adaptació davant del canvi climàtic.
 
En l'exercici del 2023, el pressupost del pla va arribar a 317,7 milions d'euros a causa de l'increment excepcional de 60 milions d'euros que va acordar el Govern el 2022 entre les mesures de suport al sector agrari per fer front a la sequera i a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Si s'exceptua aquesta aportació extraordinària puntual, el pressupost del pla d'assegurances combinades per al 2024 creix en 26,8 milions d'euros (10,3 %).
 
Des de l'any 2020 el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha incrementat de manera gradual la dotació pressupostària, que ha passat dels 211,3 milions d'euros en l'any esmentat als actuals 284,5 milions d'euros per subvencionar la contractació de pòlisses. A més d'aquest pressupost ordinari, el 2022 i el 2023 es va aprovar una dotació extraordinària de 60 milions d'euros addicionals i que va elevar el pressupost de 257,7 a 317,7 milions d'euros.
 
D'entre les mesures incorporades al nou Pla, en destaca la priorització del suport públic a determinats col·lectius que són fonamentals en la política agrària nacional, com són els joves agricultors, els professionals, les explotacions prioritàries o les persones que pertanyen a una organització de productors. Aquests col·lectius tindran 8 punts percentuals més de subvenció, un increment que serà de 18 punts en el cas dels joves agricultors.
 
A més, s'ajusta el suport en pòlisses que presenten una sinistralitat elevada en els resultats de l'assegurança per fomentar l'adopció de mesures d'adaptació per part dels productors, en sintonia amb les necessitats que imposa el canvi climàtic.
 
El Pla també inclou actuacions per a la revisió i el perfeccionament de les línies d'assegurances, com també la realització de diversos estudis sobre noves cobertures en futurs plans d'assegurances.
 
Les indemnitzacions pagades als assegurats que van patir danys el 2022 van arribar als 768 milions d'euros, xifra que s'estima que superarà els 1.200 milions el 2023.
 
El fort increment dels fenòmens naturals adversos durant els darrers anys ha ocasionat un desequilibri entre les primes recaptades a través de l'assegurança i la sinistralitat, que s'ha accentuat de manera extraordinària el 2023. Aquests desequilibris es compensen pels mecanismes de solvència que té sistema, les reserves de les entitats asseguradores i, en especial, mitjançant la reassegurança del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això, és imprescindible adoptar mesures d'ajust per afrontar aquests desequilibris i garantir la viabilitat del sistema amb la màxima eficiència possible en l'ús dels recursos públics.