Agricultura

El Fòrum d'Acció Rural proposa 10 mesures contra la despoblació

22/01/2021

Les organitzacions que formen el Fòrum d'Acció Rural (FAR) aborden el medi rural des d'òptiques diferents: des de la protecció de la natura, el sector agrari, el feminisme, el sindicalisme o la caça. Malgrat les diferències evidents, totes tenen un enemic comú: el despoblament dels pobles, que les atropella totes.


Per això, el FAR ha demanat "una veritable política d'Estat per abordar la problemàtica de la despoblació, amb la participació i cooperació de les diferents administracions competents i dels sectors socioeconòmics i culturals implicats". I és que, per al Fòrum, "és urgent una política dirigida al medi rural, com a instrument transversal i multisectorial que permeti incidir i implementar solucions amb una visió integral i sostenible".


És per això que el FAR ha realitzat diverses propostes, entre les quals destaquen:


1. Millorar l'entorn rural, a través d'estratègies de foment de desenvolupament rural i d'ordenació territorial, amb l'objectiu de facilitar la qualitat de vida, la residència i l'activitat econòmica sostenible en les poblacions rurals.


2. Apostar pel desenvolupament local participatiu i garantir un enfocament integrat en l'ús dels diferents instruments disponibles.


3. Impulsar un model d'agricultura familiar sostenible, constituïda per agricultors, ramaders i silvicultors que resideixen i treballen en el medi rural i la renda i la dedicació principals dels quals prové d'aquestes activitats, que apliquen mètodes de producció ambientalment sostenibles i conserven el patrimoni natural i cultural, sobre tot des de l'agroecologia. Valoritzar la multifuncionalitat mitjançant instruments com els contractes territorials. Reforçar el pes de les petites empreses agroalimentàries a través d'una llei d'artesania que garanteixi l'origen en l'etiquetatge.


4. Suport integral a la incorporació de joves en el medi rural, amb l'objectiu de fomentar-ne el rejoveniment. Parar una atenció especial a les necessitats de les dones en el medi rural, sobre tot reforçant el paper de la dona agricultora, ramadera i silvicultora.


5. Garantir que les polítiques i mesures per al desenvolupament rural generin llocs de feina estables i de qualitat en activitats econòmiques sostenibles. Incrementar el paper de les administracions locals, clau en els processos d'acollida i assentament poblacional, com a facilitadores i dinamitzadores en la cerca i l'acompanyament d'oportunitats de feina i d'emprenedoria.


6. Promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i els serveis de dependència, parant especial atenció a crear serveis de proximitat.


7. Aprovar un pla estatal per a la ramaderia extensiva i de planificació silvopastoral.


8. Elaborar i implementar un pla d'actuació forestal amb l'objectiu de promoure una gestió forestal mitjançant els instruments d'ordenació, per garantir-ne la permanència, els serveis ambientals que generen i l'acció mitigadora del canvi climàtic.


9. Assegurar una gestió correcta de la Xarxa Natura 2000 i la resta d'espais protegits, mitjançant uns plans de gestió i finançament apropiats, garantint la compatibilitat entre aprofitaments, usos i conservació i foment de la biodiversitat.


10. Adopció de mesures fiscals i financeres amb perfil específic per als nuclis rurals amb despoblació amb l'objectiu de donar suport a les persones emprenedores i a les petites empreses que ja estiguin establertes i les persones que es vulguin assentar de forma permanent en aquells medis rurals.