Indústria

Es presenta l'informe Diagnòstic de la igualtat de gènere al medi rural 2021

19/07/2022

Luis Planas ha presentat l'informe Diagnòstic de la igualtat de gènere al medi rural 2021, elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que actualitza el primer estudi d'aquest tipus realitzat el 2011 pel llavors anomenat Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) i que pretén conèixer l'abast de la desigualtat de gènere al medi rural.L'estudi identifica aquells factors que incideixen en les desigualtats de gènere i s'estructura en cinc capítols: la situació sociodemogràfica al medi rural, el mercat laboral, els usos del temps, la percepció de la qualitat de vida al medi rural i la vigència d'estereotips i els rols de gènere en la societat rural. Dins de cadascun s'analitza la informació segons l'edat de les persones i la mida dels municipis on resideixen.Algunes de les conclusions que se n'han extret, des del punt de vista demogràfic, son les següents: la societat rural registra taxes d'envelliment poblacional elevades, pèrdua de natalitat i masculinització de les edats laboralment actives perquè l'èxode rural és majoritàriament femení. En aquestes zones hi ha 111,7 homes per cada 100 dones en edats compreses entre els 30 i els 49 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) referides a l'any 2021.En el mercat laboral, la taxa d'ocupació femenina és inferior a la masculina (51,6% i 60,6%, respectivament). En termes comparatius amb l'any 2011, es produeix una disminució important de la bretxa laboral de gènere, que passa de 23,3 punts percentuals el 2011 a 9 punts actualment.Pel que fa a la diversificació de l'economia rural i de l'ocupació, el sector serveis és el que genera més ocupació, i ocupa el 47,3% de la població, seguit del sector agrari, que ha guanyat pes en passar del 19,3% al 23,6%.La segregació horitzontal i vertical del mercat laboral continua, però ha disminuït. Augmenta lleugerament la presència de dones en llocs treball de direcció (del 16,2% al 19,6%) i en llocs de caràcter tècnic (del 18,9% al 25,6%). Les dones exerceixen més treballs per als quals no es requereix qualificació, concretament representen el 21,2%. A més, encapçalen els treballs a jornada parcial, el 28% davant del 19,7% dels homes, i ocupen els llocs assalariats. Els empresaris són majoritàriament homes, tot i que les diferències en aquest àmbit s'han reduït, ja que s'aprecia un lleuger augment de dones empresàries.Pots consultar l'informe a www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/mujer-medio-rural/