Pesca

Es convoquen ajuts al sector pesquer de 49,5 milions d'euros per fer front a l'increment de les despeses de producció

21/10/2022

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'ordre de la convocatòria d'ajuts d'un import total de 49,5 milions d'euros per compensar els naviliers i les empreses aqüícoles per les despeses addicionals a què han hagut de fer front durant els processos productius com a conseqüència de la situació derivada de la guerra a Ucraïna.


Aquests ajuts formen part del paquet de mesures urgents recollides al Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març (articles 34 i 35), en el marc del pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. L'ordre publicada avui al BOE conté la concreció i modificació de determinats requisits i condicions relatius al procediment de concessió dels ajuts que han calgut, com també la pròpia convocatòria dels ajuts per a l'any 2022. A més, recull la subscripció d'un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i 29 entitats col·laboradores.


Aquests ajuts tenen la naturalesa de compensació de costos addicionals als naviliers de pesquers i a les empreses aqüícoles, d'acord amb l'article 26 del Reglament del Fons Europeu Marítim de la Pesca i de l'Aqüicultura (FEMPA), atesa la concurrència d'esdeveniments excepcionals que generen una pertorbació significativa dels mercats. Els ajuts compten amb un finançament del 70% del fons europeu esmentat i d'un 30% per part de l'Estat espanyol.


Els ajuts es concedeixen en règim de concessió directa i els seus beneficiaris poden ser els naviliers de pesquers amb llicència en vigor i els naviliers de vaixells auxiliars associats a les almadraves autoritzades que estiguin donats d'alta a les llistes corresponents del Registre General de Flota Pesquera. També es poden beneficiar dels ajuts les empreses aqüícoles que estiguin donades d'alta al Registre de General d'Explotacions Ramaderes. Tots hauran de complir els requisits exigits durant tot el període de referència comprès entre el 24 de febrer i el 30 de juny de 2022.


La dotació dels ajuts es distribueix en un import màxim de fins a 29.702.970,30 euros per als naviliers de vaixells de pesca i fins a 19.801.980,20 euros per a l'aqüicultura. També s'ha disposat d'un total de 495.049,5 euros per compensar les entitats col·laboradores per la tasca que duen a terme en la gestió i el pagament dels ajuts.