Sabies que

Els ajuts per renovar maquinària també inclouran tractors elèctrics i equips de precisió

19/05/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha sotmès a consulta pública el projecte de reial decret amb les noves bases que han de regular la concessió d'ajuts per renovar el parc nacional de maquinària agrària. Els objectius continuen sent substituir les màquines antigues per unes altres que estiguin equipades amb noves tecnologies que permetin unes tècniques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i ofereixin més seguretat.


La nova disposició amplia el ventall de màquines que poden accedir a aquestes subvencions. Aquests ajuts s'havien de destinar, en un principi, a renovar el parc de tractors i màquines automotrius, arrossegades i suspeses, però ara també s'hi inclouen els tractors
elèctrics, perquè puguin optar a subvenció quan es comencin a comercialitzar a Espanya. Així mateix, per primera vegada s'introdueix la possibilitat de finançar l'adquisició de dispositius i màquines d'agricultura de precisió.


Quant a l'import dels ajuts, en el cas dels tractors la quantia base es fixarà en 115 euros per quilowatt de la potència d'inscripció del tractor que s'ha de retirar que consti al Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Aquesta quantia base s'incrementarà segons
la classificació energètica del tractor nou i les seves emissions. L'ajut també serà més elevat si es tracta d'un tractor elèctric (4.000 euros més).


Un total de 8.393 màquines per a ús agrari es van inscriure als registres oficials entre el gener i el març del 2021, xifra que representa un 35 % més que en el mateix període de l'any passat. Destaca la inscripció de tractors nous, amb 2.633 unitats, un 37 % més.

SUBVENCIÓ D'AVALS


D'altra banda, el 29 d'abril es va publicar al BOE la normativa que regula la convocatòria per sol·licitar les subvencions de finançament d'avals de garantia destinats a comprar maquinària agrícola. El MAPA destina al finançament d'aquests avals uns
3 M? el 2021, i el termini per presentar les sol·licituds conclou l'1 de setembre que ve.


En concret, es recullen les subvencions destinades a obtenir avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) per part dels titulars d'explotacions o empreses de serveis agraris que garanteixin préstecs per adquirir maquinària agrícola nova. Se
subvencionarà el cost de l'aval a crèdits destinats a comprar maquinària per un import de fins a 100.000 euros, durant els 10
primers anys del crèdit avalat, amb la possibilitat d'un any de carència.


Els costos de l'aval subvencionat corresponen a la comissió de l'aval (1,15 % del saldo viu del crèdit durant tots els anys de
vigència) i a la comissió d'estudi (0,5 % de l'import sol·licitat, que es paga una única vegada a l'inici del crèdit).