Sabies que

Disset recomanacions per afrontar el pla nacional estratègic de la PAC

11/01/2021

La Comissió Europea va publicar el 18 de desembre passat una comunicació en què transmet als 27 Estats membres les recomanacions nacionals a les quals fa referència en la seva nova estratègia "De la granja a la taula".


Aquestes recomanacions tenen com a propòsit que els plans nacionals estratègics de la PAC (PEPAC), que, en aquests moments, es troben en fase d'elaboració, recullin les mesures o els instruments que permetin avançar cap a la consecució dels objectius del Pacte Verd europeu, i que la Comissió utilitzarà per avaluar-los.


En un annex es recullen 17 recomanacions referents a Espanya, desglossades en relació amb els objectius específics de la PAC:


ECONÒMIQUES


1. Impulsar la competitivitat i la consolidació d'explotacions viables orientades al mercat.
2. Impulsar una integració més gran dels productors primaris i fomentar que les organitzacions de productors (OP) tinguin una dimensió més gran i que se les reconegui en els sectors en què encara no estan reconegudes.
3. Millorar la viabilitat de les explotacions agràries mitjançant la millora de l'eficàcia, l'orientació i la distribució dels ajuts directes.


MEDIAMBIENTALS I CLIMÀTIQUES


4. Contribuir a l'objectiu del Pacte Verd de la UE sobre l'agricultura ecològica per potenciar la tendència actual d'increment de la superfície de producció bio.
5. Mitigar el canvi climàtic mitjançant la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'agricultura.
6. Millorar l'adaptació al canvi climàtic i donar suport a mesures per reduir els efectes dels fenòmens meteorològics extrems.
7. Contribuir a l'objectiu del Pacte Verd sobre la pèrdua de nutrients.
8. Continuar els esforços per assegurar un ús sostenible del reg.
9. Frenar i invertir el procés de pèrdua de biodiversitat.
10. Reforçar la gestió sostenible dels boscos i impulsar-ne la multifuncionalitat.


SOCIALS I RURALS


11. Contribuir a la consecució de l'objectiu del Pacte Verd sobre l'ús d'antimicrobians.
12. Millorar el benestar dels animals.
13. Fer esforços significatius per reduir l'ús i els riscos dels productes fitosanitaris.
14. Reduir la tendència a la despoblació en les zones rurals.
15. Incrementar els esforços per crear oportunitats d'ocupació i activitat econòmica en les àrees rurals, així com promoure la inclusió social.


TRANSVERSALS


16. Ampliar la banda ampla d'internet a les zones rurals i remotes amb la finalitat d'assolir l'objectiu d'aconseguir una cobertura del 100 % per a l'any 2025.
17. Millorar l'accés al coneixement i orientar la innovació cap a les necessitats del sector agrari.