R+D+i

Deu nous projectes contribuiran a la sostenibilitat dels sòls agrícoles

24/02/2021

La gestió dels sòls agrícoles és un aspecte clau en la lluita contra el canvi climàtic i les seves conseqüències. Deu nous projectes de recerca transeuropeus, un d'ells coordinat per l'INIA, permetran el desenvolupament d'una gestió sostenible dels sòls agrícoles en el context del canvi climàtic.


El sòl constitueix el principal reservori de carboni de la superfície terrestre, de manera que constitueix un element essencial dels ecosistemes en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. El carboni orgànic emmagatzemat en el sòl n'afavoreix la capacitat per proporcionar serveis ecosistèmics en augmentar-ne la fertilitat i millorar-ne l'estructura i la capacitat per contenir vida. D'altra banda, el sòl també pot ser una font de gasos d'efecte hivernacle, ja que certes pràctiques agrícoles poden potenciar les emissions de diòxid de carboni, òxid nitrós i metà a l'atmosfera. Per això la gestió dels sòls agrícoles enfocada a augmentar l'emmagatzematge de carboni i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, alhora que mantenen una producció sostenible, constitueix tot un repte.


En aquest context, la Comissió Europea i 24 estats membres han establert el programa conjunt europeu de sòls EJP SOIL. EJP SOIL és una iniciativa cofinançada per la Unió Europea (UE) en el marc del programa Horizon 2020, de cinc anys de durada, l'objectiu general de la qual és proporcionar solucions sostenibles par a la gestió del sòl agrícola i que Subdirecció General de Prospectiva i Coordinació de Programes, INIA www.inia.es, contribueixin als reptes socials globals, inclòs el canvi climàtic i el subministrament sostenible d'aliments.


Una part molt important del programa la constitueixen els projectes de recerca transeuropeus que proporcionaran nous coneixements sobre les possibilitats d'una gestió sostenible del sòl en el context del canvi climàtic.


L'INIA participa en quatre nous projectes transeuropeus de recerca sobre sòls i coordina el projecte TRACE-Soils. Com a resultat de la primera convocatòria interna d'EJP SOIL, s'iniciaran (al febrer del 2021) deu nous projectes de recerca transeuropeus sobre sòls agrícoles, dels quals set tenen participació espanyola. Aquests projectes s'han seleccionat considerant el full de ruta del programa, que identifica les prioritats de recerca relacionades amb la gestió del sòl agrícola, rellevants per aconseguir els objectius de la política agrícola, climàtica i ambiental a escala regional, nacional i europea.


Els projectes finançats per EJP SOIL duran a terme activitats de recerca, i també altres accions conjuntes relacionades amb la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, la seguretat alimentària, els serveis ecosistèmics i la restauració de sòls.