Pesca

Convocats ajuts per a la creació d'organitzacions professionals del sector pesquer i aqüícola

31/08/2022

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat, per a l'exercici 2022, ajuts per crear organitzacions professionals del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura per una quantia de 300.000 euros, cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i gestionats per aquest ministeri a través dels ajuts al desenvolupament de la nova Organització Comuna de Mercats Agrícoles (OCM) per a la comercialització dels productes pesquers.
L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la constitució i l'enfortiment d'aquestes organitzacions perquè exerceixin un paper protagonista en la consecució dels objectius de l'Organització Comuna de Mercats Agrícoles i la gestió correcta de la Política Pesquera Comuna.Segons estableix la convocatòria, l'extracte de la qual s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat, poden ser beneficiàries dels ajuts les organitzacions de productors pesquers (OPP) i les seves associacions (AOP), d'àmbit nacional i transnacional, que estiguin donades d'alta al registre establert a l'article 8 del Reial Decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.Així mateix, poden optar a aquests ajuts les Organitzacions Interprofessionals Pesqueres (OIP) d'àmbit nacional i transnacional que compleixin els requisits establerts en l'esmentat Reial Decret i que estiguin inscrites al Registre d'Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries establert a l'article 14 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i l'àmbit d'actuació de les quals s'estengui a tot el territori nacional.A cada beneficiari s'atorga, en règim de concurrència competitiva, un ajut de fins a 100.000 euros. El Fons Europeu Marítim i de la Pesca cofinança un màxim del 75%, i l'altre 25% correspon a la contribució nacional.Amb la convocatòria d'aquests ajuts, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació reafirma el compromís amb les organitzacions professionals del sector pesquer i aqüícola. Aquest any, el ministeri destinarà més de 12 milions d'euros per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització d'aquestes organitzacions. A més, l'any 2021 va concedir 1.449.115,63 euros en concepte de bestreta.El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE (del 31 d'agost al 20 de setembre, ambdós inclusivament).