Agricultura

Convocades subvencions a entitats de dones rurals d'àmbit nacional

22/03/2021

El Ministeri ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) un extracte de l'ordre de convocatòria de subvencions destinades a entitats de dones d'àmbit nacional per a l'exercici 2021, per un import de 400.000 euros.


Podran optar a aquests ajuts, en règim de concurrència competitiva, les entitats legalment constituïdes com a entitats associatives de dones del medi rural que no tinguin ànim de lucre i que tinguin entre les seves activitats habituals la realització de projectes per a la promoció de les dones rurals.


Segons estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions, els projectes han d'impulsar l'emprenedoria, la incorporació i el manteniment de les dones en l'activitat econòmica del medi rural; divulgar les oportunitats que ofereix la Política Agrària Comuna (PAC) per a la incorporació de les dones joves a l'activitat agrària, i fomentar la titularitat compartida i l'accés de les dones als òrgans de governança de les entitats relacionades amb l'activitat agrària i el desenvolupament rural, entre d'altres aspectes.


Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE. El text complet de l'ordre es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.


https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551501