Agricultura

El Cens agrari 2020 mostra una tendència a l'especialització de les explotacions agràries

26/05/2022

Les dades obtingudes del Cens agrari 2020 segueixen mostrant una tendència a l'especialització de les explotacions agràries; a l'augment de la mida mitjana de la superfície agrícola utilitzada (SAU) i de les unitats ramaderes (UGT) i a una major gestió per personalitats jurídiques davant de les físiques.


En aquest context, hi ha algunes evidències que s'han anat constatant durant el temps que ha transcorregut entre un cens i un altre, com la reducció progressiva del nombre total d'explotacions agrícoles en l'última dècada, i ha disminuït en 74.925 (-7,57%), encara que no de manera homogènia en totes les mides d'explotacions.


En el descens, les explotacions de dimensió intermèdia es mantenen més o menys constants en comparació amb la mitjana nacional, i s'aprecia un lleuger increment en el tram superior, en les de més de 100ha de SAU, que passen de 51.186ha (2009) a 55.703 (2020), un 8,82% i 4.517 explotacions més. També pugen, encara que pugui sorprendre, les explotacions de menys d'1ha, que passen de 104.142 (2009) a 148.319 (2020), en un 42,42%, i de 44.177ha, que l'INE atribueix, entre altres coses, als canvis de llindars d'un cens a un altre.


Gairebé en totes les comunitats autònomes (CA) es redueix el nombre d'explotacions agrícoles, especialment a Cantàbria, i excepte a Andalusia i La Rioja. D'altra banda, la SAU disminueix també a gairebé totes, però de forma més suau, encara que creixent a les 3 CA (Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura) que tenen un major nombre d'explotacions, fet que contribueix que el saldo sigui positiu en el total nacional, en passar de 23.752.688ha (2009) a 23.913.683ha (2020), amb un lleu augment del 0,68%, amb una mitjana per explotació que creix un 8,92%, des de 24ha (2009) a 26,14ha (2020), però amb clares diferències regionals ( al sud peninsular i a les Canàries la mida predominant de les explotacions és inferior a la de la meitat nord del país).


La terra arable augmenta la SAU un 3,7% entre el 2009 i el 2020, fins a gairebé 11,56 milions d'hectàrees, concentrant prop de la meitat (48,9%) d'aquesta superfície a l'aire lliure, mentre que, per contra, les pastures permanents disminueixen un 10,1%, fins a 7,53 milions d'hectàrees, un 31,6% de la SAU a l'aire lliure total.


Els cultius llenyosos augmenten la SAU un 14% i corresponen a 511.762 explotacions, el 55,9% del total, segons la distribució per la seva orientació tecnicoeconòmica (OTE), i un 19,5% de la SAU total a l'aire lliure. Dins d'aquests cultius, l'oliverar, amb una mica més de 2,64 milions d'hectàrees de SAU, creix un 14,4% aquesta darrera dècada; els fruiters, el 23,8%, amb més d'1,28 milions d'hectàrees; la vinya, un 0,9%, amb 860.024 ha de SAU, i altres cultius llenyosos un 19,8%, amb 48.741 hectàrees.


Els horts redueixen la seva presència a la SAU total un 10,5% en aquesta última dècada, baixant fins a 2.347 hectàrees, mentre que els hivernacles creixen un 42,1% a la seva SAU, i passen de 45.700 a 64.925 hectàrees.