Indústria

CaixaBank guanya 1.573 milions el primer semestre, un 17,1 % més en base comparable, gràcies al gran augment de l'activitat comercial i a les sinergies de la integració

11/08/2022

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 1.573 milions d'euros el primer semestre del 2022, un 17,1% més respecte del mateix període de l'exercici anterior prenent com a base perímetres homogenis. Així mateix, el resultat comptable augmenta un 23,1% sense incloure-hi els efectes extraordinaris derivats de la fusió amb Bankia.


El creixement dels resultats es basa en una forta activitat comercial, que permet compensar la reducció del marge d'interessos amb ingressos per serveis, i la reducció de costos per les sinergies de la fusió i les menors dotacions a provisions.


Tenint en compte els impactes generats per la integració, el resultat cau un 62,4% en taxa interanual, ja que en el primer semestre del 2021 el resultat va ser de 4.181 milions d'euros, i incloïa una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons de comerç negatiu o badwill.


Al final del primer semestre, el Grup CaixaBank arriba als 704.505 milions d'euros d'actiu total i consolida el seu lideratge en el mercat domèstic i la seva fortalesa en el balanç i en l'àmbit financer i comercial. En aquest context, la rendibilitat (ROTE a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió) arriba al 7,9%, i la ràtio d'eficiència se situa en el 56,1%.


El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que "hem completat un primer semestre molt positiu, en què hem combinat la fase final del procés d'integració amb Bankia amb un fort creixement de la nostra activitat comercial", i ha posat en valor que "mostra d'aquesta fortalesa és que la nova producció en hipoteques ha crescut un 58%, el finançament al consum ha pujat un 21% i la nova producció de crèdits a empreses i banca corporativa, un 57%, alhora que en recursos de clients, i malgrat la volatilitat dels mercats, hem aconseguit atraure 20.000 milions d'euros en subscripcions netes a assegurances, actius sota gestió i dipòsits".


"Estem molt satisfets amb el fort creixement de l"activitat comercial, que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l"economia de les famílies i les empreses". "Som plenament conscients que això és especialment necessari en el context actual d'incertesa econòmica, i continuarem al costat dels nostres clients sempre que ho necessitin", ha afegit el conseller delegat de CaixaBank.


Compte de resultats comparable amb perímetres homogenis


Els resultats del primer semestre, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank durant el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, mostren estabilitat dels ingressos malgrat el descens del marge d'interessos (-3,6%) derivat de l'entorn de tipus d'interès negatius fins a mitjans del semestre.


Els ingressos per dividends baixen un 13,5%, fins a 131 milions d'euros, i inclouen, sobretot, els abonats per Telefónica i BFA per 38 i 87 milions d'euros respectivament (51 i 98 milions d'euros el 2021). Els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació baixen un 48,4% després de la venda d'Erste Group Bank, mentre que els ingressos d'operacions financeres s'incrementen.


Les comissions bancàries recurrents es mantenen estables (+1,1%, interanual), degut principalment a una transaccionalitat més gran i al creixement de les operacions de mitjans de pagament, que compensen la caiguda d'ingressos derivada de la unificació dels programes de Bankia i CaixaBank de fidelització de clients (prestació gratuïta de l'operativa financera més habitual).


El primer semestre l'entitat va aconseguir, a més, reduir les despeses d'administració i amortització recurrents un 5,6% interanual per les sinergies de la fusió. Els costos de personal van disminuir un 7,5% per la sortida voluntària de professionals en el marc de l'acord laboral.


Aquesta estabilitat en el conjunt dels ingressos complementada amb la reducció de les despeses va donar lloc a un augment del marge d'explotació, sense extraordinaris, del 10%. Aquest creixement puja al 17,1% en el cas dels beneficis després que es reduïssin un 16,8% les provisions per a insolvències, fins als 376 milions d'euros.


CaixaBank manté un fons col·lectiu de provisions romanent de 1.257 milions d'euros per fer front a les conseqüències que pugui tenir l'escenari macroeconòmic actual incert, especialment desfavorable a causa de la pandèmia i la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.


No obstant això, fins ara la qualitat del balanç de CaixaBank millora trimestre a trimestre. La ràtio de morositat, que es redueix amb força des de començament d'any, ha tancat el semestre en el 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008, davant el 3,6% del tancament del 2021 i el 3,5% del març passat. Els fons per a insolvències se situen, en el tancament del juny, en 8.126 milions d'euros, i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 65% (8.625 milions i el 63% en el tancament del 2021, respectivament).


Els saldos dubtosos baixen fins a 12.424 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat. Es redueixen 1.209 milions d'euros a l'any i 937 milions al trimestre. Amb tot això, el cost del risc dels darrers 12 mesos s'ha situat en el 0,23%.


Intensa activitat en assegurances i en concessió de crèdit


En l'àmbit comercial, ha destacat durant el semestre l'evolució positiva de la producció d'assegurances, amb el suport de l'oferta de productes MyBox, que s'ha reflectit en un creixement interanual del 25% en les primes d'assegurances vida-risc i del 44% en les pòlisses de no vida.


També ha tingut un creixement important la nova producció d'hipoteques (+58%, interanual), que ha arribat als 5.928 milions d'euros, amb un últim trimestre rècord que ha arribat als 3.806 milions. Així mateix, la nova producció de finançament al consum augmenta un 21%, fins als 5.142 milions, i la nova producció de crèdit a empreses i banca corporativa creix un 57% interanual.


Amb aquesta puixança en les noves concessions, el saldo de crèdit sa (excloent-ne els saldos dubtosos) se situa en 351.012 milions, amb un creixement del 3,2% durant l'any i del 3% durant el trimestre. Destaca el creixement en hipoteques del 0,4% durant el trimestre per primera vegada des de fa almenys deu anys. El crèdit al consum creix un 2,6% respecte del desembre i un 1,9% durant el trimestre. També destaca la bona evolució del finançament a empreses (+5% i +4,2%, respectivament). En el tancament del semestre, la quota de mercat en crèdit a empreses a Espanya arriba al 23,9% després d'augmentar 13 punts bàsics des del desembre.


Així mateix, el 23% de l'import total de crèdit concedit amb aval de l'ICO ja ha estat amortitzat o cancel·lat. De l'import restant, el 85% ja ha finalitzat el període de carència. Del saldo total inicialment concedit, un 3,7% està classificat com a morositat.


D'altra banda, els recursos de clients són de 624.087 milions d'euros el 30 de juny (+0,7% l'any), impactats per l'estacionalitat habitual positiva de l'estalvi a la vista a finals del segon trimestre i per la volatilitat dels mercats en unit linked i actius sota gestió.


Els actius sota gestió se situen en 145.324 milions d'euros. L'evolució (-8% durant l'any i -4,9% durant el trimestre) ve marcada pel comportament desfavorable dels mercats. Tot i això, s'han produït entrades netes per valor de 19.976 milions d'euros entre dipòsits, assegurances d'estalvi i actius sota gestió. La quota de fons d'inversió puja 27 punts bàsics durant l'any, fins al 24,8%.


Posició de liquiditat i capital còmoda


Els actius líquids totals se situen en 162.847 milions d'euros i la ràtio de cobertura de liquiditat (LCR) del Grup el 30 de juny és del 312%. Això mostra una posició de liquiditat molt àmplia, molt per sobre del mínim regulador requerit del 100%.


La ràtio de solvència CET1 és del 12,4% (12,2% sense l'aplicació dels ajustaments transitoris d'IFRS9). Aquesta xifra, que també està per sobre del mínim requerit, està per sota del 13,1% del tancament del 2021 per la deducció total del programa de recompra d'accions, que està en execució i que pot assolir un màxim de 1.800 milions d'euros. Tot i això, aquesta ràtio ha tingut un creixement orgànic en el període de 62 punts bàsics.


Tal com es va publicar el 25 de juliol, s'han recomprat 296.177.680 accions, i s'ha arribat als 947.492.930 euros de recompra d'accions executada, un 52,6% del màxim autoritzat.


Referent europeu en sostenibilitat


En el marc del nou Pla estratègic 2022-2024, CaixaBank ha establert com a prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per a això ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles que impulsin la transició de les empreses i la societat .


En aquesta línia, l'entitat ha estat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l'any, segons la classificació de Refinitiv, que situa el banc en la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. A més, CaixaBank s'ha col·locat al capdavant del finançament verd a Europa durant el primer semestre, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d'informació financera de més prestigi.