Agricultura

Brussel·les adopta directrius antimonopoli per a acords de sostenibilitat en agricultura

11/12/2023

La Comissió Europea ha adoptat avui unes Directrius sobre la manera de formular acords de sostenibilitat en l’àmbit de l’agricultura («Directrius») fent ús d’una nova excepció a les normes de competència de la UE que introdueix la política agrícola comuna (PAC), de fa poc temps reformada.

 Les noves Directrius 

L’article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea («TFUE») prohibeix en general els acords entre empreses que restringeixin la competència, com ara els acords entre competidors que donin lloc a preus més elevats o a quantitats més baixes. Tanmateix, l’article 210 bis del Reglament (UE) núm. 1308/2013, mitjançant el qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris («Reglament OCM»), exclou d’aquesta prohibició determinats acords restrictius dins del sector agrícola en els casos en què aquests acords resultin indispensables per complir unes normes de sostenibilitat més estrictes que les normes nacionals o de la UE obligatòries. 

Les noves Directrius tenen com a objectiu aclarir la manera en què els agents econòmics del sector agroalimentari poden formular iniciatives conjuntes de sostenibilitat en consonància amb l’article 210 bis. En particular: 

Defineixen l’àmbit d’aplicació de l’excepció. L’excepció només s’aplica a acords duts a terme per diverses productores agrícoles i als acords entre aquests agents i d’altres de tota la cadena agroalimentària, com són les empreses que subministren entrades per a la producció, distribueixen els productes, els transporten o els envasen. Això vol dir que els acords que es facin que no incloguin productors agrícoles no es poden acollir a l’excepció. A més, els acords s’han de referir sempre a productes agrícoles.

Defineixen els objectius de sostenibilitat admissibles. Les Directrius delimiten l’abast dels objectius de sostenibilitat que es poden perseguir per mitjà dels acords. Aquests objectius s’estableixen en l’article 210 bis del Reglament de l’OCM i es poden dividir en tres categories: i) protecció del medi ambient; ii) reducció de l’ús de plaguicides i de la resistència als antimicrobians, i iii) salut i benestar dels animals. Això vol dir que els acords que persegueixin objectius de sostenibilitat econòmica i social (per exemple, una remuneració justa dels agricultors i els treballadors agrícoles) queden fora de l’àmbit de l’excepció.

Estableixen requisits en matèria de normes de sostenibilitat. Per poder-se acollir a l’excepció, les parts han d’acordar l’adopció d’una norma de sostenibilitat més estricta que l’obligatòria en virtut del Dret nacional o de la UE, encara que sigui de forma marginal i prou. Aquests acords han de ser indispensables per complir la norma de sostenibilitat.

Expliquen que els acords de sostenibilitat poden preveure qualsevol mena de restricció de la competència, sempre que la restricció sigui indispensable a l’hora de complir una norma de sostenibilitat. Les Directrius detallen el fet d’avaluar a la pràctica si una determinada restricció de la competència és indispensable. Per exemple, els agents poden acordar pagaments als productors per cobrir costos addicionals, com també un incentiu monetari perquè els productors assumeixin el risc d’adoptar la norma. L’exclusió de bens o agents d’altres Estats membres no es considera, en principi, indispensable per complir una norma de sostenibilitat.

Defineixen l’àmbit d’aplicació de la intervenció ex post per part de les autoritats de competència. Les Directrius expliquen que, en casos en què l’aplicació d’un acord de sostenibilitat es dugui a terme, entre altres coses, a preus de consum no raonables o s’elimini del mercat un producte per al qual hi hagi una demanda significativa dels consumidors, les autoritats de competència poden intervenir i exigir que se suspenguin o modifiquin els acords de sostenibilitat.

Les Directives entraran en vigor l’endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Unió Europea. Es convida als agents que ja mantenen acords de sostenibilitat a ajustar-los a les Directrius de la Comissió. Des del 8 de desembre de 2023, els agents poden demanar a la Comissió un dictamen sobre la seva compatibilitat amb les normes de competència de la UE.