Sabies que

Avança el disseny dels ecoesquemes per incloure de la pròxima PAC

22/06/2020

Ministeri d'Agricultura, comunitats autònomes i organitzacions del sector ja treballen en un document per dissenyar els anomenats ecoesquemes de la pròxima reforma de la PAC, que permetin presentar el sistema productiu agrari europeu com un model diferenciat en els mercats internacionals.


Són vuit els ecoesquemes proposats:Pasturatge extensiu
Implantació i manteniment de cobertura vegetal viva en conreus.
Incorporació al sòl de restes de poda en conreus llenyosos.
Foment de rotacions en conreus millorants.
Foment d'aplicació de plans individuals de fertilització.
Foment d'aplicació de plans individuals d'ús sostenible de productes fitosanitaris.
Implantació i conservació de marges, illes de vegetació i corredors multifuncionals,
Participació en programes individuals o col·lectius de valorització energètica de fems de rumiadors i equins i biomassa d'origen vegetal.