R+D+i

Avaluen noves metodologies per calcular el consum d'aigua de la vinya

19/01/2021

L'investigador de CICYTEX, Luis Alberto Mancha Ramírez, aprofundeix en la seva tesi doctoral en dos qüestions importants en la viticultura: conèixer les necessitats hídriques de la vinya i la resposta a l'estrès hídric d'aquest cultiu per aplicar estratègies de reg més eficients.


L'objectiu d'aquest treball és incrementar la productivitat de l'aigua i millorar la qualitat del raïm.


Per calcular el consum d'aigua, s'han ajustat i validat dos metodologies, a l'abast dels viticultors, que permeten optimitzar l'ús de l'aigua i adequar les programacions de reg en funció dels objectius productius. D'altra banda, s'han avaluat diferents estratègies de reg deficitari i l'efecte d'una altra tècnica, com la disminució de càrrega de collita, mitjançant aclarida de carrassos primerencs, en vinyes de climes semiàrids del sud-oest d'Espanya.


Per a l'ajust i validació de les metodologies estudiades, l'investigador Luis Alberto Mancha Ramírez ha dut a terme diversos assajos, durant sis anys, en una vinya experimental de raïm negre ull de llebre, a la Finca La Orden de CICYTEX, en què està ubicat un lisímetre de pesada. Aquesta infraestructura permet calcular amb precisió el consum d'aigua d'un cultiu, però és una infraestructura estàtica i complexa, només a l'abast de la recerca, que pot servir de referència per validar altres metodologies més assequibles per al viticultor en la gestió del reg.


Les metodologies ajustades i validades en aquesta tesi doctoral han sigut el model de simulació de cultius CropSyst, útil per determinar el consum hídric, i els sensors de flux de saba, apropiats per quantificar un dels components importants en el consum hídric de les soques, com és la transpiració.


Les dues metodologies poden fer-se servir en diferents espècies cultivades i amb aquest treball de tesi s'ha mirat de conèixer com ajustar-les a la vinya per aplicar estratègies de reg més eficients. Entre les conclusions, es constata que totes dues metodologies ajustades i validades es presenten com a eines útils per als viticultors a l'hora de determinar consums hídrics en la vinya.


Amb el seu treball de tesi doctoral Noves metodologies per a la determinació del consum hídric en la vinya. Efectes del moment d'aplicació del dèficit hídric i càrrega de collita en paràmetres productius i qualitatius en climes semiàrids, l'investigador Luis Alberto Mancha Ramírez ha obtingut la qualificació excel·lent cum laude per la Universitat d'Extremadura (UNEX).


De les dades obtingudes, es conclou que la gestió del reg mitjançant reg deficitari controlat proporciona augments en la productivitat de l'aigua, i que l'estat hídric en preverol és més determinant en la productivitat de les soques i en la qualitat del raïm. Finalment, l'aclarida de carrassos primerencs millora la relació font-desguàs (desenvolupament vegetatiu-producció), sobre tot en anys de produccions elevades, millorant factors limitants per a la qualitat dels vins en zones semiàrides, com l'acidesa i el color dels mosts.