Indústria

Arriba el registre electrònic de contractes alimentaris

20/01/2023

El Consell de Ministres va aprovar el dimarts 20 de desembre, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), el Reial Decret 1.028/2022 (BOE, 21 de desembre), que desenvolupa el registre de contractes alimentaris de caràcter digital (e-Registre), en què s'hauran d'inscriure, amb caràcter obligatori, els contractes que se subscriguin només amb els productors primaris i les seves agrupacions (societats cooperatives agroalimentàries, SAT i OP reconegudes) com una via més per complir els preceptes de la Llei 16/2021, publicada al BOE el 15 de desembre d'aquell any i que modifica i completa l'original Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.


Serà, sens dubte, un dels passos més importants que caldrà fer amb vista a una major seguretat jurídica, eficiència i transparència en la supervisió de les relacions comercials entre les diferents baules de la cadena de valor. L'e-Registre de Contractes Alimentaris és (o hauria de ser) un pas clau per millorar la protecció dels productors primaris i de les seves agrupacions, ja que, almenys sobre el paper (i esperem que també a la pràctica) hauria de facilitar les funcions d'inspecció i control de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) i de les autoritats d'execució de les comunitats autònomes (CA). (que durant aquests mesos s'han creat a la majoria de CA), i que són les encarregades de vetllar per el compliment de les obligacions en matèria de cadena alimentària en l'àmbit de les seves competències.


Des del sector productor agroalimentari (i, en part, també des de la pròpia indústria de transformació) s'està demanant un reforç humà, tècnic i pressupostari per donar compliment a les finalitats que persegueix. Finalitats que no són altres que millorar la transparència i l'eficiència en el traspàs de valor d'una baula a la següent, des de la inferior a la superior, fins a arribar al consumidor final.


L'alta dels compradors, com a pas previ, ja s'ha pogut dur a terme des del passat 22 de desembre, mentre que la posterior inscripció dels contractes alimentaris (annexos i informació complementària) podrà fer-se a partir del proper 31 de gener de forma voluntària a través de l'aplicació electrònica "Registro de Contratos Alimentarios", a què s'accedirà a través de la pàgina web de l'AICA (www.aica.gob.es).


La seva finalitat és garantir el bon funcionament de l'aplicació electrònica i assegurar que els compradors tenen prou temps per disposar dels recursos i coneixements necessaris per complir l'obligació d'inscriure els contractes corresponents a partir del 30 de juny del 2023.