Agricultura
Agricultura

Aquests són els 234.291 pagesos que rebran gairebé 281 milions d'euros dels ajuts per a fertilitzants

03/04/2023

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la llista definitiva dels 234.291 titulars d'explotacions agrícoles que rebran els ajuts per compensar la pujada del preu dels fertilitzants, per un import total de 280.836.011 euros. Aquestes xifres representen un 94,2 % dels titulars i un 94,6 % del pressupost indicats a la resolució provisional publicada el passat 15 de febrer. Els pagaments es faran al llarg del mes d'abril.

Aquests ajuts els va aprovar pel Govern mitjançant el Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna i suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i d'altres situacions de vulnerabilitat.

L'ajut es concedeix a les superfícies de cultius permanents i terres de cultiu (exceptuats guarets i pastures temporals) que hagin estat elegibles per al cobrament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) a la campanya 2022. En el cas de la Comunitat Autònoma de Canàries, es concedeixen a les superfícies d'aquests cultius recollides al Registre d'Explotacions Agrícoles (REGEPA) el 31 de maig de 2022.

Es concedeixen els ajuts quan l'import que s'hauria de percebre és igual o superior als 200 euros, i fins a un màxim de 300 hectàrees per beneficiari, en què es prioritza la superfície de regadiu.

En la resolució del 15 de febrer passat sobre la base del nombre d'hectàrees elegibles per a aquest ajut, es va establir un import unitari de 20,82 euros per hectàrea de superfície de secà i de 52,06 euros per hectàrea de superfície de regadiu. El pressupost assignat va ser de 297 milions d'euros ja que es va reservar una bossa de 3 milions d'euros per atendre possibles al·legacions.

Un cop acabat el termini de presentació d'al·legacions a la resolució provisional, s'ha establert el grup de beneficiaris que no van presentar objeccions que requereixen una anàlisi detallada o que no han exercit les facultats de rebuig de l'ajut. Un cop verificat que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, se'ls ha concedit l'ajut. També se'ls ha atorgat als que només van al·legar la modificació del compte corrent associat.

La relació dels titulars d'explotacions agrícoles a les quals se'ls concedeixen els ajuts, juntament amb el nombre d'hectàrees de secà i de regadiu computades i la quantitat que han de percebre, està disponible al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) en l'enllaç següent: www.fega.gob.es/es/ayudas-excepcionales-productores-sectores-agrarios/ayudas-fertilizantes