Agricultura

Aprovada l'homologació dels contractes tipus de llimona i aranja per a la Campanya 2022/2023

01/06/2022

S'aprova l'homologació dels contractes tipus de llimona i aranja, mesura que té l'objectiu d'afavorir la claredat i la transparència en les relacions contractuals entre agricultors i operadors comercials, i contribuir així a la millora de la concurrència al mercat.


L'homologació d'aquests contractes tipus s'ha dut a terme a proposta de l'Asociación Interprofessional del Limón y el Pomelo (AILIMPO). El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les ordres ministerials dels cinc contractes tipus homologats per a la compravenda de llimones amb destinació a la comercialització en fresc, llimones ecològiques per a la comercialització en fresc, llimones amb destinació a la transformació en suc, aranges amb destinació a la comercialització en fresc i aranges amb destinació a la transformació en suc.


Els contractes tipus de la llimona i l'aranja s'han homologat de conformitat amb el règim establert en la Llei 2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes tipus de productes agroalimentaris, el contingut de la qual s'ajustant al que disposa la Llei 12/ 2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.


Entre altres clàusules, els contractes tipus estableixen l'objecte, el preu, la forma de pagament, les condicions de pagament i lliurament, la qualitat, la traçabilitat, la durada i la pròrroga i els deures d'informació sobre els tractaments fitosanitaris realitzats. D'altra banda, estableix un sistema de resolució de conflictes a través del procediment de conciliació i vista prèvia ofert per AILIMPO.


El període de vigència de l'homologació serà d'un any a partir de l'1 de juny, el dia següent al de publicació de les ordres ministerials a BOE.