Agricultura

Aprovada l'homologació dels contractes tipus de compravenda de raïm

29/07/2021

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les ordres del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per les quals s'homologuen els contractes tipus de compravenda de raïm per transformar en vi i de compravenda de vi per a les campanyes 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.


L'homologació dels contractes tipus s'ha dut a terme a proposta de l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE). L'objectiu d'aquesta mesura és millorar el funcionament, l'estabilitat i la transparència de la cadena de valor vitivinícola, i els contractes homologats són aplicables en el conjunt del territori nacional.


Els contractes tipus de compravenda de raïm per transformar en vi i els de compravenda de vi s'han homologat de conformitat amb el règim establert en la Llei 2/2000, de 7 de gener, que regula els contractes tipus de productes agroalimentaris. El contingut s'ajusta al que disposa l'article 9 de la Llei 12/2013, de 2 d'agost de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.


Entre altres clàusules, els contractes tipus estableixen l'objecte, el preu, la forma de pagament, les condicions de pagament i lliurament, la qualitat, la traçabilitat, la durada i la pròrroga, així com la manera de resoldre les controvèrsies.


Pel que fa als contractes tipus homologats amb anterioritat, els operadors podran acordar-ne la vigència per a diverses campanyes. Amb aquesta possibilitat es pretén promoure l'adopció de contractes plurianuals en el sector vitivinícola per afavorir l'estabilitat necessària d'aquest sector.


Les ordres que regulen aquesta homologació estableixen un sistema de resolució de conflictes a través del procediment de conciliació i vista prèvia ofert per l'OIVE.