Indústria

Acord entre Consell i Parlament europeus per frenar la desforestació associada als productes agraris

07/12/2022

La UE és un important consumidor i comerciant de matèries primeres que tenen un paper considerable en la desforestació, com la carn de vacum, el cacau, la soja i la fusta. Les noves normes tenen per objecte garantir que, quan els consumidors comprin aquests productes, no estiguin contribuint a seguir degradant els ecosistemes forestals. La protecció del medi ambient arreu del món, en particular els boscos i les selves tropicals, és un objectiu comú de tots els països, i la UE està disposada a assumir la seva responsabilitat al respecte.


Marian Jure?ka, ministre de Medi Ambient de Txèquia
L'acord provisional estableix normes obligatòries d'auditoria preventiva per a tots els agents i comerciants que introdueixin i comercialitzin en el mercat de la Unió, o que exportin des del mercat, les matèries primeres següents: oli de palma, carn de vacum, fusta, cafè, cacau, cautxú i soja. Les normes també s'apliquen a una sèrie de productes derivats, com la xocolata, el mobiliari, el paper imprès i determinats derivats de l'oli de palma (utilitzats, per exemple, com a components en productes de cura personal). En el termini de dos anys es durà a terme una revisió per comprovar si cal incloure-hi altres productes.


Els colegisladors han fixat com a data límit de les noves normes el 31 de desembre de 2022, cosa que vol dir que només es permetrà entrar en el mercat de la Unió o exportar des del mercat els productes que s'hagin produït en terres que no hagin estat objecte de desforestació o degradació forestal després d'aquesta data.


El Consell i el Parlament han acordat establir una definició de "desforestació" basada en una proposta per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). Així mateix, han establert un concepte innovador per definir "degradació forestal", és a dir, els canvis estructurals de la cobertura forestal, que adopten la forma de conversió de boscos regenerats de manera natural i de boscos primaris en repoblacions forestals i altres superfícies boscoses.


Els colegisladors han acordat estrictes obligacions d'auditoria preventiva per als agents, que estaran obligats a rastrejar l'origen dels productes que venen fins a la parcel·la de terreny en què s'han produït. Alhora, les noves normes eviten que es dupliquin obligacions i redueixen la càrrega administrativa per als agents i les autoritats. També afegeixen la possibilitat que els agents petits es recolzin en altres de més grans per preparar les declaracions d'auditoria preventiva.El Consell i el Parlament han acordat establir un sistema d'avaluació comparativa que assigna a tercers països i a països de la UE un nivell de risc relacionat amb la desforestació i la degradació forestal (baix, estàndard o alt). La categoria del risc determinarà el tenor de les obligacions específiques que incumbeixen als agents i les autoritats dels Estats membres de dur a terme inspeccions i controls, cosa que facilitarà un seguiment exhaustiu per als països de risc alt i un procediment simplificat d'auditoria preventiva per als països de risc baix.


El Consell i el Parlament també han encomanat a les autoritats competents que duguin a terme controls del 9 % dels agents i comerciants que comercien amb productes procedents de països d'alt risc, del 3 % en el cas dels països de risc estàndard i de l'1 % en el cas dels països de risc baix, per comprovar si compleixen realment les obligacions establertes al Reglament. A més, les autoritats competents faran controls del 9 % de la quantitat de cadascuna de les matèries primeres i productes derivats pertinents introduïts o comercialitzats en el seu mercat, o exportats des d'allà, per part de països d'alt risc.


L'acord també té en compte els aspectes relatius als drets humans vinculats a la desforestació, incloent-hi el dret al consentiment lliure, previ i informat dels pobles indígenes.


L'acord manté les disposicions relatives a sancions efectives, proporcionades i dissuasives, i a una cooperació més estreta amb els països socis, tal com va proposar la Comissió. Estableix que les multes, proporcionals al dany mediambiental i al valor de les matèries primeres i productes derivats pertinents, s'han de fixar en, com a mínim, el 4 % del volum de negoci anual dels agents a la UE i incloure una exclusió temporal dels procediments de contractació pública i de l'accés al finançament públic.