Agricultura

30 milions d'euros per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries

12/03/2021

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), ha aprovat el reial decret que regula el programa d'ajuts per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries.


Aquest programa, que compta amb una dotació de 30 milions d'euros, afavorirà l'estalvi energètic i, amb això, la millora de la competitivitat del sector, així com l'ús de les energies renovables i la reducció de les emissions de CO2, i amb això contribuirà al compliment de el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 que preveu la necessitat de mesures de suport a l'estalvi energètic, la instal·lació de renovables i la reducció d'emissions en el sector primari. Els ajuts cobriran fins al 30% de el cost necessari per a l'execució del projecte.


Les inversions a les quals es dona suport contribuiran a la generació d'ocupació i a l'activitat econòmica, claus en un context de recuperació després de la crisi provocada per la COVID-19.


Aquesta línia d'ajuts es finançarà amb càrrec al Fons Nacional d'Eficiència Energètica i la coordinarà l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE).


Després de la publicació d'aquest reial decret en el Butlletí Oficial de l'Estat, cada comunitat autònoma ha d'aprovar i publicar la seva convocatòria d'ajuts i designar l'òrgan competent per instruir i resoldre el seu procés de concessió. El programa estarà en vigor des del dia següent a la publicació fins al 31 de desembre del 2021.


Les subvencions es concediran de manera directa per ordre d'entrada a les convocatòries que estableixin les comunitats autònomes.


El programa se suma a altres actuacions impulsades pel Govern espanyol que contribuiran a l'estalvi de costos energètics en el sector, com la nova metodologia de càrrecs que, al costat dels nous peatges establerts per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, fomentaran les mesures d'estalvi i eficiència


Els destinataris d'aquesta línia de subvencions seran aquelles persones físiques o jurídiques, privades o públiques, que siguin titulars d'una explotació agropecuària; les comunitats de regants i altres organitzacions dirigides a la gestió d'aigua per al reg agropecuari o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fins agropecuaris; els titulars d'explotacions agropecuàries de regadiu que utilitzin xarxes de reg que necessitin consum d'energia elèctrica; qualsevol organització de productors agropecuaris reconeguda, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons queda recollit en la Directiva 2018/2001 sobre foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així com les empreses de serveis energètics.